# 1393

تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) 1393 کارمندان دولت

تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) 1393 کارمندان دولت (تصویبنامه شماره 138368/ت51540هـ مورخ 18/11/1393 هیأت وزیران) سازمان مدیریت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید