تصمیم دولت برای جلوگیری از توقف در فرایند واگذاری سهام دولتی

۱۳۸۷/۷/۷
تصویب‌نامه در مورد تنفیذ مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده9 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی شماره 113438/ت40877هـ
       

و متعلق به دولت

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       تا زمان تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مرجع تصویب آنها هیئت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلتهای قانونی، تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ که درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده است ازجمله موارد زیر و اصلاحات بعدی آنها جهت اجرا تنفیذ می‌شود:
       1ـ آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع تصویب‌نامه شماره 20781/ت34197ک مورخ 16/2/1387.
       2ـ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهامترجیحی موضوع تصویب‌نامه شماره12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386.
       3ـ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/8/1385
       4ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
       5 ـ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 29082/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
       6 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 27923/ت33389هـ مورخ 8/5/1384.
       7ـ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موضوع تصویب‌نامه شماره 7858/ت23708هـ مورخ 26/2/1380.                                                            معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  

 

روزنامه رسمی ٩/٧/١٣٨٧

/ 0 نظر / 4 بازدید