پیش نویس ادغام و تبدیل 8بانک دولتی به بانک قرض الحسنه

براساس پیش نویس آیین نامه تشکیل بانک هاى قرض الحسنه و سرمایه گذارى که هنوز به تصویب دولت و امضاى معاون اول رئیس جمهور نرسیده بانک هاى دولتى ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه مى شوند و سایر بانک هاى تخصصى به عنوان سرمایه گذار باقى خواهند ماند.
به گزارش فارس، بر اساس این طرح بانکهاى تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکیل خواهد شد. بر اساس این پیش نویس که هنوز به امضاى نهایى دولت نرسیده بانک هاى سپه و رفاه کارگران ادغام و بانک قرض الحسنه که هنوز اسم آن مشخص نشده تشکیل خواهد شد. بر اساس این پیش نویس بانکهاى قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه مى باشند. در ماده یک آئین نامه تشکیل بانک هاى قرض الحسنه و سرمایه گذارى به تفکیک بانک هاى سرمایه گذارى و قرض الحسنه تعریف شده اند. براساس این آئین نامه بانک هاى سرمایه گذارى شامل بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن مى باشد که از این پس، بر اساس این آیین نامه فعالیت خواهند نمود و بانک هاى قرض الحسنه شامل بانک ملى، کشاورزى، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران و پست بانک مى باشد که از این پس بر اساس این آئین نامه فعالیت خواهند نمود.
بانک هاى قرض الحسنه، صرفاً مجاز به نگهدارى و افتتاح حساب پس انداز و جارى قرض الحسنه هستند و افتتاح و تمدید کلیه حساب هاى سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار، گواهى سپرده و هر نوع منابع جذب شده  دیگرى که سود به آن تعلق مى گیرد، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه توسط بانک هاى قرض الحسنه ممنوع مى باشد. براساس پیش نویس این آئین نامه بانک هاى قرض الحسنه مکلفند امکان انتقال سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت را به بانک هاى سرمایه گذارى بدون پرداخت جریمه و با حفظ باقیمانده مدت  قرارداد امکان  پذیر نمایند.
روزنامه ایران- ۶/۳/۱۳۸۷
/ 0 نظر / 8 بازدید