پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳

 شماره۲۷۲۸/۹۳/دش ۳۰/۲/۱۳۹۳دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ (مصوب جلسه ۲۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شورای توسعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید