تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه ها به وزرای علوم وبهداشت

شماره 721/91/دش ۹/۱۱/۱۳۹۰ تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده واحده «تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: ماده واحده ـ «براساس راهکار موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، بررسی و تصمیم گیری در خصوص این ضوابط در اختیار وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته تا پس از مشورت با هیأت امنای مرکزی وزارتین علوم و بهداشت، ضوابط مذکور به دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی جهت اجرا ابلاغ شود. تبصره1ـ در صورت نیاز و تا زمان اجرایی شدن ماده واحده مذکور، ضوابط بازنشستگی براساس مقررات سابق و رویه موجود، صورت می پذیرد. تبصره2ـ تدوین و تنظیم هرگونه آیین نامه توسط دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، خارج از وحدت رویه ابلاغی از سوی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد». رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد منبع : روزنامه رسمی شماره 19555 مورخ 5/2/1391

/ 0 نظر / 28 بازدید