طرح تحول اقتصادى مبتنى بر اصول متقن علم اقتصاد تنظیم شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل از ایسنا، رامین پاشایى فام در بررسى آخرین وضع طرح تحول اقتصادى اظهار کرد: این مجموعه می‌تواند به عنوان ذیل برنامه پنجم و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد کشور را در مسیر تحقق اهداف ناظر بر افزایش قدرت رقابت بین‌المللی، بهبود شاخص‌هاى عدالت اجتماعی، حذف تنگناهاى مشارکت بخش خصوصى و افزایش کارایى نهادهاى تولید هدایت کند.

وى با تاکید بر اینکه انطباق اهداف میانى مربوط به طرح تحول اقتصادى با اهداف غایى مندرج در سند چشم‌انداز، قابلیت این طرح را تا حد یکى از پایه‌هاى اصلى برنامه پنج‌ساله پنجم افزایش داده است، افزود: مجموعه تحولات پیش‌بینى شده در حوزه اصلاح شبکه بانکى نیز به علت ماهیت دراز مدت اجراى آن تا پایان برنامه پنجم استمرار خواهد یافت.

او ادامه داد: در راستاى اجراى سیاست‌هاى اصل44 قانون اساسی، اصلاحات ناظر بر ساز و کار قیمت‌ها، بانکداری، سیستم توزیع، ارتقاى بهره‌ورى و حتى گمرک‌ها نیز با هدف تصحیح سطوح قیمت‌هاى مبنى و ارسال علایم صحیح براى هدایت منابع سرمایه‌اى بخش خصوصى به بخش‌هاى مزیت‌دار اقتصاد و مقررات زدایى و کاهش هزینه‌هاى مالى و عملیاتى براى مشارکت فعالانه بخش خصوصى در عرصه اقتصاد بوده است و به عبارت دیگر مجموعه اصلاحات مندرج در طرح تحول اقتصادى با رویکرد ساختار سیاستى ـ عملیاتى بخش عمومى تدوین شده که بخش خصوصى منتفع اصلى آن است.

او طرح تحول اقتصادى را ضرورتى سیاسى براساس مطالعات گسترده کارشناسى که محصول تعامل نزدیک دستگاه‌هاى دولتى با مراکز علمى و بخش خصوصى بوده برشمرد و خاطرنشان کرد: این طرح براساس جدول زمان بندى پیشنهادى می‌تواند قدرت رقابت اقتصادى کشور پایه رشد اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی، مولفه‌هاى توزیع درآمد و نیز عدالت اجتماعى را بهبود ببخشد.

پاشایى فام گفت: در همین راستا پیش‌بینى ساز و کار تدوین مقررات تکمیلى و مفروض داشتن سازوکار باز خورده در عمل سلامت و موفقیت طرح را تضمین می‌کند و در تحلیل نهایی، تفکر ناظر بر بررسی، تدوین و اجراى این طرح دلالت بر الزام آور بودن آن داشته و هرگونه تحلیل که اجراى آن طرح را به تعویق انداخته یا آن را قابل جایگزین دانسته در عمل یک تهدید بالقوه تلقى می‌شود.

معاون اقتصادى بانک مرکزى با بیان اینکه در فرآیند تدوین طرح تحول اقتصادى دو سوژه ارزش‌گذارى پول ملى و اصلاح نظام بانکى به عنوان وظایف بانک مرکزى پیش‌بینى شده به نشریه برنامه گفت: در فرآیند اصلاح نظام بانکی، اصلاحات گسترده‌اى در حوزه ابزارها نهادها، بازار و نیز مقررات با هدف تعمیق بانکدارى اسلامی، گسترش بانکدارى الکترونیکی، عدالت در پرداخت تسهیلات، مدیریت ریسک‌هاى عملیاتى اعتبارى و نیز بهبود شاخص ‌هاى سلامت مالى در نهادهاى فعال بازار متشکل پول پیش‌بینى شد.

او ادامه داد: در فرآیند ارزش‌گذارى پول ملى نیز موضوع‌هاى تغییر تعداد صفرهاى پول، سازوکار تعیین قدرت برابرى ریال و مولفه‌هاى موثر بر آن و نیز راهبردهاى حفظ قدرت خرید بین المللى ریال مورد بررسى قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 9 بازدید