بودجه شرکت های دولتی سال آینده بیش از 68 تریلیون ریال کاهش یافت

بودجه شرکت های دولتی سال آینده بیش از 68 تریلیون ریال کاهش یافت

کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 1806 تریلیون و 461 میلیارد و 697 میلیون ریال و در سال گذشته 1497 تریلیون و 72 میلیارد و 451 میلیون ریال بوده است.

 

منابع و مصارف کل بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده 1737 تریلیون و 668 میلیارد و 126 میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به بودجه سال گذشته افزون بر 68 تریلیون و 793 میلیارد ریال کاهش نشان می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ،منابع بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدها 1077 تریلیون و 847 میلیارد و 960 میلیون ریال، در بخش اعتبارات هزینه ای معادل هفت تریلیون و پنج میلیارد و 250 میلیون ریال، از محل تملک دارایی های سرمایه ای 78 تریلیون و 353 میلیارد و 207 میلیون ریال و از محل تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی 143 تریلیون و 626 میلیارد و 40 میلیون ریال پیش بینی شده است.
همچنین وام های خارجی معادل 127 تریلیون و 966 میلیارد و 203 میلیون ریال، استفاده از دارایی های جاری 25 تریلیون و 940 میلیارد و 994 میلیون ریال و سایر دریافت ها 276 تریلیون و 928 میلیارد و 472 میلیون ریال در بودجه سال آینده منابع شرکت های دولتی پیش بینی شده است.
در خصوص مصارف در بخش هزینه ها نیز 952 تریلیون و 109 میلیارد و 732 میلیون ریال، مالیات 34 تریلیون و 686 میلیارد و 978 میلیون ریال، سود سهام 45 تریلیون و 324 میلیارد و 710 میلیون ریال، 40درصد سود ویژه 17 تریلیون و 319 میلیارد و 915 میلیون ریال و سایرحساب
های تخصیص سود 145 تریلیون 970 میلیارد و 820 میلیون ریال‌ پیش بینی می شود.
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی 68 تریلیون و 151 میلیارد و 968 میلیون ریال، بازپرداخت وام های خارجی 61 تریلیون و 108 میلیارد و 630 میلیون ریال، وجوه اداره شده یک تریلیون و 803 میلیارد و 500 میلیون ریال، بازپرداخت ودیعه، بدهی ها و سایر پرداخت ها 36 تریلیون و 457 میلیارد و 178 میلیون ریال در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
هزینه های سرمایه ای 592 تریلیون و 64 میلیارد و 279 میلیون ریال و افزایش دارایی های جاری هشت تریلیون و 407 میلیارد و 179 میلیون ریال است که در مجموع به میزان 1818 تریلیون و 893 میلیارد و 794 میلیون ریال که با کسر هزینه استهلاک منظور در هزینه جاری به میزان 81 تریلیون و 225 میلیارد و 668 میلیون ریال‌ در نهایت به 1737 تریلیون و 668 میلیارد و 126 میلیون ریال پیش بینی می شود.
گفتنی است کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 1806 تریلیون و 461 میلیارد و 697 میلیون ریال و در سال گذشته 1497 تریلیون و 72 میلیارد و 451 میلیون ریال بوده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید