مصوبه هیات محترم وزیران در ارتباط با اصلاح ضریب حقوق کارمندان درسال1392

 مصوبه  افزایش حقوق اصلاح شده و ضریب از 966(به ۱۰۰۶ )افزایش یافته است

 اصلاحیه شماره ۴۱۶۱/ت ۴۹۰۴۰ ه  مورخ۱۷/۱/۱۳۹۲ 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/۱۳92 به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نمود:
بندهای (2) ،(3)،(4)،(5)،(6)،(7)،(8) تصویب نامه شماره شماره۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شوند:
 
 

2-      ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 139۲ به میزان هزار و شش  (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

3-      ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 139۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

4-      ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 139۲ به میزان هزار و شش   (۱۰۰۶)  ریال تعیین می شود.

5-  حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 139۲ به میزان بیست و پنج درصد( ۲۵%) نسبت به سال 139۱ افزایش می یابد

۶-      حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۸) این تصویب نامه  در سال 139۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴۹۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود.

۷-      حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴۹۰۰۰۰۰) ریال    تعیین می شود.

۸-  حداقل حقوق کارمندان مشمول  بند (3) این تصویب نامه در سال 139۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار  ریال(۳۳۲۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور - محمد رضا رحیمی

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید