تشکیل "سازمان ملی مهارت" با ادغام 3 دستگاه

به منظور یکپارچه سازی آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد؛

تشکیل "سازمان ملی مهارت" با ادغام 3 دستگاه

«دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی» و «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» با کلیه وظایف، ‌اختیارات،‌ امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر عنوان به "سازمان ملی مهارت" به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ماند

با ادغام دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی، آموزشکده‌های فنی-حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تشکیل "سازمان ملی مهارت" ابلاغ شد.
این اقدام به منظور یکپارچه سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز‌های شغلی کشور و افزایش مهارت و توانمندی جوانان کشور صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه خود در مورخ 8/11/88 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی،‌وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور یکپارچه سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز‌های شغلی کشور و افزایش مهارت و توانمندی جوانان کشور تشکیل سازمان ملی مهارت را به تصویب رساند.

ادغام دانشگاه علمی‌کاربردی و مراکز فنی حرفه‌ای
بر اساس مصوبه دولت، «دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی» و «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» با کلیه وظایف، ‌اختیارات،‌ امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر عنوان به سازمان ملی مهارت به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ماند.
هم‌اکنون 303 مرکز آموزش علمی-کاربردی دولتی و 337 مرکز غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سطح کشور وجود دارد و تعداد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تابعه وزارت آموزش و پرورش نیز 144 واحد است.

وظایف
سازمان ملی مهارت وظیفه سیاستگذاری، هدایت،‌حمایت، اعتبار سنجی،‌اعتبار بخشی و نظارت بر آموزش ‌های مهارتی در سطوح مختلف را ر عهده دارد.
وظایف و فعالیت های عملیاتی مراکز و مجموعه‌های وابسته به آن با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت واگذاری مدیریت به کارکنان از طریق بخش غیر دولتی به انجام می‌رسد.
وزارت کار و امور اجتماعی همچنین مکلف شد مبانی قانونی سازمان ملی مهارت را با توجه به مفاد این مصوبه حسب ضرورت تنظیم و به مراجع قانونی جهت تصویب ارائه کند. ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و براساس ضوابط تصریح شده در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد.

ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها
با تصمیم شورای عالی اداری، وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری نیز مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدودیت ادامه تحصیل دانش آموزان فارغ التحصیلان از هنرستان های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌های سراسری، ‌تسهیلات مورد نیاز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسری(کنکور)،‌طراحی و پیش بینی و ایجاد رشته‌های متناسب با مدارک افراد یاد شده را فراهم کند.

وضعیت دانشجویان و هنرجویان فعلی
طبق این مصوبه، دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز آموزشی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ التحصیلان خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ضمنا پذیرش مهارت آموز ـ کار آموز جدید در مراکز یا واحد های آموزشی موضوع این حکم اعم از دولتی یا بخش خصوصی براساس ضوابط،‌سیاست‌ها و خط مشی های ابلاغی از سوی سازمان ملی مهارت انجام خواهد شد.
همچنین مراکز یا واحد‌های آموزشی دولتی یادشده تا زمان فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان و هنرجویان مربوط به قبل از ادغام با حفظ شخصیت حقوقی به صورت واحد‌های وابسته به سازمان ملی مهارت سازماندهی می‌شوند و پس از انقضای زمان مربوطه حداکثر چهار سال این واحدها از حالت وابسته خارج می‌شوند.
واحد‌های آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی احصا و واگذار می‌گردند و واحد‌هایی که قابل واگذاری نباشند با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سازمان ملی مهارت باقی خواهند ماند.

توقف پذیرش دانشجوی جدید
بر اساس تصمیم شورای عالی اداری، پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی‌ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه مذکور انجام می‌شود.
بعلاوه، مراکز آموزش علمی‌ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که می‌بایست از تجهیزات و تخصص‌های ویژه موجود در دستگاه‌های اجرایی ذیربط بهره گیری کنند براساس سیاست‌های ابلاغی سازمان ملی مهارت برای آموزش مهارت های این سازمان ادامه فعالیت خواهند داد.
به منظور ترویج آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره وری در بخش‌های صنعت کشاورزی و خدمات دستورالعمل ها و ضوابط الزام آور برای به کارگیری نیروی انسانی ماهر در دستگاه‌های عمومی‌و بخش خصوصی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.
همچنین به منظور تحقق اهداف این مصوبه کمیته‌ای متشکل از وزرای کار و امور اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل و نسبت به اجرایی شدن این مصوبه از طریق تهیه و ابلاغ دستور العمل‌های مورد نیاز ظرف هشت ماه اقدام خواهند کرد. دبیرخانه کمیته مزبور در سازمان ملی مهارت مستقر خواهد بود.
دانشگاه‌ها و واحد‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز براساس فهرست تهیه شده توسط کمیته فوق طی مدت دو سال از دستگاه مربوط منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری یا سازمان ملی مهارت منتقل می‌گردند موارد استثنا با تشخیص کمیته تعیین می‌شود.
بدین ترتیب، وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و سازمان ملی مهارت موظفند زمینه واگذاری واحد های آموزش عالی یادشده را براساس قوانین و مقررات به بخش غیر دولتی فراهم کرده و ادامه فعالیت موسسات آموزشی موجود غیردولتی در این زمینه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش های جدید سازمان ملی مهارت فراهم آورند.
اعضای هیئت علمی‌دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی مربوطه نیز ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پیام نور منتقل خواهند شد.
دانش آموزان فارغ التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به آموزش و پرورش مانند سایر دانش آموزان دارای مدرک دیپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسری (کنکور) هستند و برای ادامه تحصیل آنان در صورت عدم وجود رشته‌های مناسب، ‌وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد آنها اقدام خواهد کرد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قبال انتقال امکانات آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی مهارت، ‌اعتبارات لازم را برای تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی اختصاص خواهد داد.
سازمان ملی مهارت همچنین موظف است نسبت به طراحی و استقرار « نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران» جهت اعتبار بخشی به آموزش های مهارتی ( فنی و حرفه‌ای ) در سطوح مختلف اقدام کند به طوری که در چارچوب نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پایین‌تر به سطوح پیشرفته و عالی مهارتی که دارای آموزش تحصیلی و استخدامی ‌متناظر با نظام آموزشی رسمی‌ کشور باشد وجود داشته باشد.
وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان سال 1389 به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

/ 0 نظر / 11 بازدید