الحاق متن به تصویب نامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390

شماره752/ت47702هـ ۰۶/۰۱/۱۳۹۱

الحاق متن به تصویب نامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 209190/ت47702 هـ مورخ 25/10/1390 اضافه می شود: میزان فوق العاده یادشده متناسب با درجه بندی مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام می گردد، پرداخت می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   متن تصویبنامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390

/ 0 نظر / 58 بازدید