نحوه اولویت بندی بنگاههای دولتی برای واگذاری

نحوه طبقه بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری


بر اساس این آیین‌نامه که در تاریخ 17/5/1388 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44 (شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های 1 و 2 قانون اصل 44 را در هر یک از بازار های موضوع بند های 11 الی 15 ماده 1 قانون اصل 44 براساس اندازه بنگاه فناوری، وضعیت مالی ، روابط صنعتی ،‌میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین نامه طبقه بندی نمایند.
دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند فهرست بنگاه های مشمول واگذاری را به همراه فهرست حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون اصل 44، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده 16 قانون اصل 44 توسط هیات واگذاری) فهرست اموال منقول و غیر منقول کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه اسناد احراز مالکیت دارایی‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده 3 سال آخر بنگاه ها را به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.

طبقه بندی بنگاه‌های واگذاری براساس صورت‌های مالی 3 سال آخر و شاخص های مندرج در جدول زیر صورت می گیرد:

 

ردیف

عامل طبقه بندی

شاخص طبقه بندی

سطح شاخص

امتیاز

1

اندازه بنگاه

تعداد کارکنان فعال در بنگاه

کمتر از 100 نفر

20

100 تا 300 نفر

15

300 تا 500 نفر

10

500 تا 2500

5

2500 نفر و بیشتر

0

2

فناوری روز

سطح فناوری اطلاعات

تولید محصول با فناوری متوسط یا بالا

10

تولید محصول با فناوری پایین

5

3

وضعیت مالی

نسبت سود عملیاتی به مجموع دارایی‌ها سه سال آخر

ده در صد بیشتر

10

کمتر از ده درصد

5

سود یا زیان خالص

سوددهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

10

/ 0 نظر / 9 بازدید