تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

 
 

شماره 44439/206                                     20/9/1390

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ـ
 سازمان‌های وابسته و مؤسسات دولتی ـ  نهادهای انقلاب اسلامی
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کشور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود:
ماده1ـ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی:                               رییس شورا
ـ معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه:          نایب رییس
ـ یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رییس شورا:                   عضو
ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور:            عضو
ـ رییس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه: عضو، دبیر شورا
                                                                                                        ومسئول‌دبیرخانه
ـ ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه:                             عضو
ـ فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه                                عضو
ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس شورا:            عضو
تبصره ـ شورا می‌تواند حسب مورد از رؤسای کمیسیون تحول اداری دستگاه‌های وابسته و نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
ماده2ـ شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود:
ـ هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان‌های وابسته
ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب
ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
ـ بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری
ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز وزارتخانه‌‌ یا سازمان در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان
ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و تابعه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط برای تعیین تکلیف نیروی انسانی و منابع سازمان‌های وابـسته‌ای که براساس قانون باید ادغام، منـحل، واگذار و یا وظایف آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل شود.
ـ بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست‌های مناسب برای منطقی‌سازی اندازه دستگاه و سازمان‌های وابسته در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوط
ـ بررسی و تأیید طرح‌های لازم برای تمرکززدایی اداری از طریق انتزاع وظایف اجرایی از مرکز و انتقال آن به واحدهای استانی
ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه
ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ و سازمان‌های وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
تبصره1ـ تمامی مصوبات شورا، پس از تأیید رییس شورا و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
تبصره2ـ شورا می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نماید.
ماده3ـ کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
ـ رییس یا بالاترین مقام سازمان یا مؤسسه:                         رییس کمیسیون
ـ معاون توسعه منابع انسانی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:          نایب رییس
ـ یکی از معاونان سازمان یا مؤسسه به انتخاب رییس کمیسیون:            عضو
ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
 درصورت معرفی:                                                        عضو
ـ مدیر نوسازی و تحول اداری سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:        عضو،دبیرکمیسیون
                                                                                                       و مسئول دبیرخانه
ـ مدیر امور مالی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:           عضو
ـ نماینده وزارتخانه ذی‌ربط:                                                    عضو
ـ فرمانده بسیج دستگاه:                                                      عضو
ـ یک نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری
به انتخاب و حکم رییس کمیسیون:                                        عضو
تبصره ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
ماده4ـشرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود:
ـ پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی‌ربط
ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب
ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
ـ بررسی و تأیید طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری
ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه‌ ذی‌ربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه
ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
ـ ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی‌ربط
ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه
ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوباتو اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارایه به شورای تحول اداری وزارتخانه‌ ذی‌ربط
تبصره1ـ تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
تبصره2ـ کمیسیون می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نماید.
ماده5 ـ این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 و 290/13.ط مـورخ 30/7/1379 شورای عالی اداری و 4363/11 مورخ 30/6/1377 ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور می‌شود.
ماده6 ـ وزراء، رؤسای سازمان‌های مستقل و سازمان‌های وابسته، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌دهد.
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

روزنامه رسمی 23/9/1390

/ 0 نظر / 4 بازدید