آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

توسط معاون اول رئیس جمهور؛

آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دولت شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاههای اجرایی را تعیین کرد

آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی و همچنین نحوه تغییر مدیران حرفه ای قبل از انقضای دوره چهار ساله آنان ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- آیین نامه اجرایی بند وتبصره یاد شده را تصویب کردند.
بر اساس این آیین‌نامه، انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی به شرطی مجاز است که فرد مورد نظر کارمند رسمی باشد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
دستگاه های اجرایی همچنین می‌توانند علاوه بر شرایط فوق، شرایط اختصاصی دیگری را تعیین و پس از تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال کنند.
این آیین‌نامه همچنین مقرر می‌دارد که دستگاه های اجرایی یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان پست ثابت در تشکیلات تفصیلی خود مشخص و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (ه) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل استانداران، سفراء و معاونین وزرا است.
شرایط تغییر مدیران حرفه ای
همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می‌توانند سمت مدیران حرفه‌ای را قبل از انقضای مدت چهار سال در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند:
1- انتصاب به مقام بالاتر
2- انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن
3- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه
4- طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزشی مدیران موضوع ماده (56) قانون مدیریت خدمات کشوری
5- کسب حداقل (85%) کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی برای بالاتر
6- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی
7- بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه
8- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه
9- براساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تشخیص بالاترین مقام دستگاه
10- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از (70%) کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد / یا یک سال پایین تر از (60%)
11- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت
12- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری
13- تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تایید رئیس جمهوری رسیده است در تاریخ 21/11/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید