سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳ - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳

تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳ (تصویبنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۳ به میزان هفده هزار و یکصد و نود (۱۷۱۹۰) ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود.

۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود


۴- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۳ به میزان هزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود.

۵- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ به میزان بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش می یابد.

۶- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی، بیمه ها و شرکتهای دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده اند، در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین می شود.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۹) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان شش میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۸- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان شش میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

۹- حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب به میزان شش میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

۱۰- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نمایند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

   + مهدی زاده - ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢