سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. سرفصل دروس رشته حسابداری (کارشناسی) - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

سرفصل دروس رشته حسابداری (کارشناسی)

 

ردیف نام درس پیشنیاز تعداد واحد نوع درس
نظری عملی
1 اخلاق اسلامی- آیین زندگی بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
2 انقلاب اسلامی ایران- اندیشه سیاسی امام خمینی  بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
3 1- تاریخ تحلیلی صدر اسلام   2- تاریخ امامت  بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
4 تربیت بدنی 1 - - 1 عمومی
5 تربیت بدنی 2 4 - 1 عمومی
6 جمعیت و تنظیم خانواده - 1 - عمومی
7 زبان خارجی - 3 - عمومی
8 فارسی - 3 - عمومی
9 تفسیر موضوعی قرآن - تفسیر موضوعی نهج البلاغه بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
10 اندیشه اسلامی 1 - 2 - عمومی
11 اندیشه  اسلامی 2- انسان در اسلام  اندیشه 1  پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
12 روانشناسی عمومی - 3 - پایه
13 مبانی جامعه شناسی - 3 - پایه
14 اصول علم اقتصاد 1 - 3 - پایه
15 اصول علم اقتصاد 2 14 3 - پایه
16 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 15 3 - پایه
17 ریاضیات پایه  - 3 - پایه
18 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 17 3 - پایه
19 آمار و کاربرد آن در مدیریت 17 4 - پایه
20 پزوهش عملیاتی 1 18-19 3 - پایه
21 پزوهش عملیاتی 2 20 3 - پایه
22 پول و ارز و بانکداری 15 3 - پایه
23 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 15 3 - پایه
24 حقوق بازرگانی - 3 - پایه
25 مدیریت تولید 19 3 - پایه
26 مبانی سازمان و مدیریت - 3 - پایه
27 مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت سال دوم 3 - پایه
28 روشهای تحقیق و مأخذشناسی 18-19 3 - پایه
29 اصول حسابداری 1 - 4 - تخصصی الزامی
30 اصول حسابداری 2 29 4 - تخصصی الزامی
31 اصول حسابداری 3 30 4 - تخصصی الزامی
32 حسابداری میانه 1 31 4 - تخصصی الزامی
33 حسابداری میانه 2 32 4 - تخصصی الزامی
34 حسابداری پیشرفته 1 33 3 - تخصصی الزامی
35 حسابداری پیشرفته 2 34 3 - تخصصی الزامی
36 حسابداری صنعتی 1 31 3 - تخصصی الزامی
37 حسابداری صنعتی 2 36 3 - تخصصی الزامی
38 حسابداری صنعتی 3 37 3 - تخصصی الزامی
39 حسابرسی 1 31 3 - تخصصی الزامی
40 حسابرسی 2 39 3 - تخصصی الزامی
41 حسابداری و حسابرسی دولتی 29-43 4 - تخصصی الزامی
42 حسابداری مالیاتی 24-30 2 - تخصصی الزامی
43 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 23 3 - تخصصی الزامی
44 مدیریت مالی 1 36 3 - تخصصی الزامی
45 مدیریت مالی 2 44 3 - تخصصی الزامی
46 متون تخصصی حسابداری(1) 7 2 - تخصصی الزامی
47 متون تخصصی حسابداری(2) 46 2 - تخصصی الزامی
48 مباحث جاری در حسابداری 34 2 - تخصصی الزامی

   + مهدی زاده - ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧