سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره55588/610                                6/9/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتیلغو استفساریه تبصره(3) مواد(71)و(117)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره175209                                     12/9/1390
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
«قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 55588/610مورخ 6/9/1390 مجلس شـورای اسلامی واصل گـردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
 
قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده ـ به موجب این قانون تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   + مهدی زاده - ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠