سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

طراحی نظام جدید آموزشی کارمندان
با تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت و تائید رئیس جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طراحی و ابلاغ نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف مدت شش ماه موظف شد.
 

 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ١٣/١٠/١٣٨٨بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 63 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ وبا رعایت جزء (ط) بند(١) تصویب نامه شماره ١۵٨٧٩۵/ت ٣٨٨۵۶ه مورخ ٠١/١٠/١٣٨۶آئین نامه اجرایی فصل نهم این قانون را تصویب نمودند:

                           آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل است:

ماده 1- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی با رعایت اصول و ویژگی‌های زیر، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طراحی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد:

الف - هدایت دستگاه های اجرایی جهت کار بست رویکرد راهبردی در آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی.

ب- افزایش دانش، مهارت و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقش های محوله به آنها.

ج- برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقاء و انتصاب، جبران خدمات، طبقه بندی مشاغل، ارزیابی عملکرد کارمندان.

د- افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه های بیرونی برای ترغیب آنان به امر آموزش و توانمندسازی.

ه- تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران.

و- ارزشیابی اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های آموزشی و توانمندسازی در سطوح مختلف.

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهند نمود اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سطح راهبردی، میان مدت (برای دوره های پنج ساله) و کوتاه مدت (برای دوره های یکساله) طراحی، اجرای و نتایج آن را ارزشیابی نمایند.

ماده 3- دستگاه های اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازی کارمندان خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین خواهد شد در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند.

ماده 4- دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره مندی از خدمات آنها، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد.

تبصره - دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی نخواهد شد.

ماده 6- نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد و از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ خواهد شد.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه ای که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمایند.

ماده 8- معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت می کنند

این تصویب نامه در تاریخ ٠٩/٠١/١٣٨٩ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

                                                                                                    محمدرضارحیمی

                                                                                                 معاون اول رییس جمهور

   + مهدی زاده - ٦:٤٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩