سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران توسط وزیر کار و وامور اجتماعی ابلاغ شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران توسط وزیر کار و وامور اجتماعی ابلاغ شد

از سوی وزیر کار و اموراجتماعی:
بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران ابلاغ شد

 در متن بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران که به امضای عبدالرضا شیخ الاسلامی رسیده، آمده ‌است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22 اسفند سال جاری، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ‌1389، در اجرای ماده ‌41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
‌1- از اول سال ‌1389 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ‌101.000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) تعیین می‌شود.
همچنین از اول سال ‌1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه هفت درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ‌36 قانون کار) به اضافه روزانه ‌7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال ‌1388 افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ‌101.000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) بند (‌1) کمتر شود.
‌2- به کارگرانی که در سال ‌1389 دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ‌2000 ریال نیز ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ‌1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگردان مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و پیشگیری از بیکار صورت می‌گیرد.
تبصره ‌2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ‌1388، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
‌3- براساس مصوبه مورخ ‌21/7/88 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان به منظورتثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ‌1389 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره سه ماده ‌36 قانون کار بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ‌200.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
‌4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند و تبصره یک بند ‌2 در کارگاه‌هایی دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور‌العمل‌های دفتر نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.
‌5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان ودانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ‌1389به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.
‌6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌برداری و تولید ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.
*دستور‌العمل‌های نحوه اجرای مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت
در اجرای بند چهار بخش‌نامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار بدین وسیله نحوه اجرای بخش‌نامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:
‌1- نحوه اعمال ‌7درصد افزایش بند یک بخش‌نامه:
نرخ‌های کارمزدی در سال ‌89 (به نسبت آخرین کارمزد در سال ‌88) در مورد کلیه کارگران کارمزدی(اعم از موقت یا دائم) به ماخذ هفت درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز بایستی هفت درصد افزایش یابد.
تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول هفت درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزاش خواهد بود)
‌2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه:
علاوه بر افزایش هفت درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ‌89 روزانه ‌7011 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ‌89 روزانه ‌7011 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره:‌ در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ‌101.000 ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ‌101000 ریال خواهد بود.
‌3- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند دو بخش‌نامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.
دستور‌العمل‌ نحوه اجرای مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
در اجرای بند چهار بخشنامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار وامور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌دارد:
الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ‌1389 روزانه هفت درصد(به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ‌1388) به اضافه روزانه ‌7011 ریال اضافه می‌شود به عبارت دیگر : مزد شغل روزانه در سال‌7011=1389+ (‌1.07*آخرین شغل روزانه در سال ‌88)
تبصره ‌1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ‌101.000 ریال در روز شود مبلغ ‌101.000 ریال ملاک خواهد بود.
تبصره ‌2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل‌ اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جز مزد تلقی شده و تا پایان سال ‌88 برقرار گریده‌اند (علاوه بر افزایشی که برروی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود. ) بایستی از اول سال ‌89 معادل هفت درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته(تا پایان سال ‌88) ونظایر آن‌ها.
تبصره ‌3: همچنین در اجرای بند یک بخش‌نامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشغال معادل هفت درصد نسبت به ضرایب سال گذشته(سال ‌88) ازابتدای سال ‌89 افزایش خواهد یافت.
ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایا حق پست، مزایای سختی کاری،‌مزایای ماندگاری و غیره( برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایای طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) درسال ‌89 خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸