سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ضوابط مالی اصلاح شده ناظر بر تنظیم بودجه 1389 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ضوابط مالی اصلاح شده ناظر بر تنظیم بودجه 1389

با اصلاح ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه 89 اعلام شد:
عیدی امسال کارمندان حداقل 300 هزار تومان

خبرگزاری فارس: با اصلاح ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده کشور، عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان دولتی به صورت علی الحساب 300 هزار تومان است و رقم قطعی پس از تصویب هیات دولت اعلام خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، در ضوابط مالی حاکم بر بودجه سال آینده مندرج در بخشنامه بودجه سال 89 که پیشتر منتشر شده بود، رقم عیدی کارمندان دولت در آن قید نشده بود، که با افزودن این رقم ضوابط مالی اصلاح شده ناظر بر تنظیم بودجه 89 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر گردید.
متن این ضوابط مالی به شرح زیر است:
1. استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگا ه های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.

2. منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است . همچنین رعایت ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380برای دستگاه های اجرایی الزامی است و این دستگاه ها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از امکانات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.


3. با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، دستگا ه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارای ی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها 1389 می باشد را بطور کامل پیش بینی و منظور نمایند.

4. دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرحها و پروژ ه ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره ( 1) قانون بودجه سال 1388 شوند . (در خصوص طرح های جدید مصوب کمیته موضوع ماده( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه نیز باید پس از حصول اطمینان کامل از وجود منابع لازم برای سال 1389 و سال های بعد نسبت به پیشنهاد طرح های جدید جهت درج در لایحه اقدام نمایند.)

5. کلیه دستگاه های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده ( 62 ) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1389 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده ( 62 ) قانون محاسبات عمومی ) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش بینی نمایند.

6. دستگاه های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف های اعلام شده پیش بینی و اعلام نمایند.


7. دستگاه های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح های خود را در قالب سقف های اعلام شده ، پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.

8. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طر حهای مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.

9. نظر به سیاست های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحی ها و متمم های بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند اولویت ها و ضرورت های حوزه خود را در قالب فعالیت‌های هزینه‌ای و عملیات عمرانی و توسعه ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده ، ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی ومفروض در اصلاحیه ها و متمم ها و سایر موارد اجتناب نمایند.

10 . دستگاه های فرهنگی مندرج در بند " ز " ماده ( 108 ) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان "حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره) " و ذیل یکی از برنامه های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.

11 . شرکت های دولتی موظفند براساس بند " ه " ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل یک درصد ( 1%) از درآمد عملیاتی خود را به این امر تحت عنوان "پژوهش و فناوری " اختصاص دهند.

12 . کلیه دستگا ه های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت های خود براساس صدر و خارج از صدر اصل ( 44 ) اقدام لازم را به عمل آوردند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( 44 ) اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت هایی پیش بینی اعتبار نمایند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن می‌باشند.

13 . شرکت های دولتی مشمول واگذاری موظ فند اعتبار لازم برای آماد ه سازی شامل خدمات مشاوره،اصلاح سیستم های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

14 . دستگاه های اجرایی موظفند:
الف- میزان پرداخت اضافه کار کارمندان ر ا در بودجه سال 1389 حداکثر معادل اضافه کار پیش بینی شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور نمایند.
ب- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1389 مبلغ سه میلیون ( 3،000،000 ) ریال منظور نمایند . (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).
ج- میزان پرداخت های مأموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت های پیش بینی شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور نمایند.
د- افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف های اعتبار اعلام شده، پیشبینی نمایند.
ه- در راستای تحقق اهداف ماده ( 5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیتی را تحت عنوان "سنجش، عارضه یابی و بهبود بهره وری " ذیل برنامه (های) مرتبط خویش برای ارتقاء بهره وری مدنظر قرار داده و اعتباراتی را که بدین منظور هزینه می‌نمایند در قالب این فعالیت ساماندهی نمایند.

15 . نظر به اهمیت صرفه جویی انرژی، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، بهینه سازی مصرف انرژی را مدنظر قرار داده و اقدامات و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.

16 . دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جویی در اعتبارات ، نسبت به تدوین ضوابط و استاندارهای مربوط به خود اقدام نموده و نتیجه را برای ارزیابی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

17 . دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام ارایه بودجه پیشنهادی سال 1389 خود، گزارش اقتصادی سال 1387 را براساس دستورالعملی که متعاقباً ارسال خواهد شد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

18 . دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های مربوط به تهیه ضوابط و معیارهای فنی را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هماهنگ نمایند.

   + مهدی زاده - ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸