سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

۱۳۸۸/۵/۱۴
قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره22935/329
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
            در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/5/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره98927                                                          22/5/1388
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22935/329 مورخ 14/5/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

            ماده واحده ـ الف ـ جزء (ب) بند (60) ماده واحده به این شرح اصلاح می‌گردد:
            (ب) ـ از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال و مابقی از اعتبارات هزینه‌ای با درصد یکسان کسر شود.
            تبصره ـ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و سازمانهای وابسته به آنها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی صددرصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.
            ب ـ بند (16) ماده واحده به این شرح اصلاح می‌شود:
            16ـ به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه‌گر تعیین خواهد شد.
            ج ـ بخش هشتم تغییرات متفرقه (پاراگراف نهایی جزء (17)) به شرح ذیل اصلاح شود:
            « چنانچه دیون سازمانهای بیمه خدمات درمانی کمتر از رقم فوق باشد مابه‌التفاوت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت».
            د ـ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی از مفاد بند (18) مستثنی بوده و برای اعتبارات هزینه‌ای لزومی به مبادله موافقتنامه ندارند.
            ه‍ ـ 1ـ در بخش چهارم تغییرات هزینه‌ای مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش اعمال شده در ردیف 12ـ101052 (پارک زیست ـ فناوری خلیج فارس)، در جزء (42) ردیف 113500 جدول شماره (5) (پارک علم و فناوری استان بوشهر) اعمال و به‌این ردیف اضافه شود.
            2ـ جدول پیوست به عنوان پیوستهای شماره (1) و (2) بند (51) ماده واحده، ملاک عمل قرار گیرد.
            3ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی مبلغ (160.600) میلیون ریال از ردیف درآمدی 140112 کسر و این مبلغ به ردیف درآمدی شماره 160101 (درآمدهای متفرقه کل کشور) اضافه گردد.
            4ـ اعتبار هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف 50 ـ530000 (گذرنامه بیوتریک) درصد اعمال شده به هفتاد درصد (70%) وزارت اطلاعات و سی درصد (30%) ناجا تغییر یابد.
            5 ـ در بخش چهارم تغییرات اعتبارات هزینه‌ای ردیف 4ـ114300 مبلغ (838) میلیارد ریال به (848) میلیارد ریال اصلاح می‌شود. در ستون مربوط به « عنوان» همین ردیف عبارت « 20 میلیارد ریال مربوط به ردیف جدید مرکز علمی شهید مطهری» به‌عبارت « 30 میلیارد مربوط به ردیف جدید مرکز علمی شهید مطهری» اصلاح می‌شود.
            6 ـ در تغییرات مربوط به « جدول شماره (5) ـ مصارف دستگاههای اصلی و زیرمجموعه» در جزء (4) ردیف 114300 مبلغ (838) میلیارد ریال به 848 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. در انتهای همین جدول و ردیف مربوط به ردیفهای متفرقه مبلغ (174.810.285) به (174.800.285) اصلاح می‌شود.
            7ـ در بخش چهارم تغییرات (تغییرات اعتبارات هزینه‌ای) ردیف 3ـ530000 مبلغ (293.879) به (283.879) اصلاح می‌شود.
            8 ‌ـ در جدول شماره (5) ردیف 143500 ستون تملک داراییهای سرمایه‌ای:
            ـ اعتبار جزء (1) از مبلغ (275500) میلیون ریال به (171000) میلیون ریال کاهش و اعتبار جزء (32) از مبلغ (798920) میلیون ریال به (903420) میلیون ریال افزایش یابد.
            ـ اعتبار جزء (52) از مبلغ (482500) میلیون ریال به (532500) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (53) از مبلغ (313500) میلیون ریال به (263500) میلیون ریال کاهش یابد.
            ـ اعتبار جزء (14) از مبلغ (2164000) میلیون ریال به (2174000) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (30) از (2733000) میلیون ریال به (2723000) میلیون ریال کاهش یابد.
            ـ اعتبار جزء (13) از مبلغ (3342213) میلیون ریال به (3452213) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (44) از (370000) میلیون ریال به (260000) میلیون ریال کاهش یابد.
            ـ اعتبار جزء تکراری (86) حذف و به اعتبار جزء (29) اضافه شود.
            ـ اعتبار جزء تکراری (85) حذف و برای جزء جدید « شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران» منظور شود.
            این قانون از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجراء است.
            قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.


پیوست شماره یک

بنگاههای و فعالیتهای گروه «1» موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون
ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
1 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ماشین‌سازی لرستان
2 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پالایش نمک طبی برلیان
3 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارخانجات تولیدی بهمن
4 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گروه ملی صنعتی فولاد
5 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خدمات اکتشافی کشور
6 سازمان خصوصی‌سازی سیمان لوشان

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
7 سازمان خصوصی‌سازی روغن نباتی شیراز
8 سازمان خصوصی‌سازی رادیاتور اتومبیل ـ آرمکو
9 سازمان خصوصی‌سازی روغن نباتی جهان
10 سازمان خصوصی‌سازی ایران پویا ـ پروفیل یخچال ...
11 سازمان خصوصی‌سازی بسته‌بندی مشهد
12 سازمان خصوصی‌سازی اتمسفر
13 سازمان خصوصی‌سازی شکر
14 سازمان خصوصی‌سازی پلاسکو کار سایپا
15 سازمان خصوصی‌سازی پشم شیشه ایران
16 سازمان خصوصی‌سازی جام جهان‌نما
17 سازمان خصوصی‌سازی قند نیشابور
18 سازمان خصوصی‌سازی افست
19 سازمان خصوصی‌سازی پارس متال
20 ساتکاب آب و برق کیش
21 ساتکاب خدمات مهندسی برق (مشانیر)
22 ساتکاب تولیدی کانال و قطعات بتنی گیلان
23 ساتکاب مقره‌سازی ایران
24 ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل سازمان توسعه راههای ایران
25 ملی نفت ایران خدمات هلیکوپتری (هلیکوپتری ایران)
26 ملی نفت ایران پترو پارس
27 ملی نفت ایران توسعه پترو ایران
28 ملی نفت ایران حفاری شمال
29 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خدمات خط و ابنیه فنی راه‌آهن
30 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مهندسین مشاور توسعه راه‌آهن ایران (مترا)
31 تولید محصولات کشاورزی،دامی و منابع طبیعی کشت و صنعت شهید بهشتی
32 تولید محصولات کشاورزی،دامی و منابع طبیعی گوشت فارس
33 بازرگانی دولتی سردخانه زراعی تهران (عاجکو)
34 بازرگانی دولتی بین‌المللی بازرسی کالای تجاری
35 مدیریت منابع آب ایران فرآب
36 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زرینه‌رود
37 وزارت آموزش و پرورش صنایع آموزش
38 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بین‌المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو)
39 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرس ایران
40 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنایع تجهیزات نفت
41 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت پلی استر لرستان
42 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش صنایع قائن
43 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تولید کاشی گرانیت زهره کاشمر
44 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش چراغ دانش
45 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آهنگری پودر مشهد
46 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آراماشین آذین کار
47 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سرمایه‌گذاری رنا
48 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهام ایرانی تولید سایپا
49 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایران خودرو
50 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی ایدرو
51 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گروه صنعتی پلور سبز
52 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگن پارس
53 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشارکتی الگانت سمنان

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
54 توانیر توزیع نیروی برق کهکیلویه و بویراحمد
55 توانیر توزیع نیروی برق استان گیلان
56 توانیر توزیع نیروی برق تهران بزرگ
57 توانیر توزیع نیروی برق استان قم
58 توانیر توزیع نیروی برق استان زنجان
59 توانیر تولید برق زاگرس
60 توانیر توزیع نیروی برق استان مازندران
61 توانیر تولید نیروی برق شیروان
62 توانیر تولید نیروی برق سبز منجیل
63 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مجتمع آلومینیم المهدی
64 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولاد زاگرس
65 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولاد میبد
66 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی مهدی آباد
67 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پایانه احداث
68 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سنگ آهن گوهر زمین
69 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آهن و فولاد غدیر ایرانیان
70 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طلای ایران
71 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران چادرملو
72 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گل گهر
73 ملی صنایع پتروشیمی بازرگانی پتروشیمی ایران
74 ملی صنایع پتروشیمی عملیات غیرصنعتی پازارگاد
75 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی دماوند
76 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی فجر
77 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر
78 ملی صنایع پتروشیمی خدمات کیفیت آریا SGS
79 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی ایلام
80 ملی صنایع پتروشیمی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
81 ملی صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری پتروشیمی
82 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی مارون
83 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی جم
84 سازمان خصوصی سازی قند کرج
85 سازمان خصوصی سازی بافت آزادی
86 سازمان خصوصی سازی مارگارین
87 سازمان خصوصی سازی قندشازند
88 سازمان خصوصی سازی پیستون ایران
89 سازمان خصوصی سازی قند چهارمحال
90 سازمان خصوصی سازی سیمان شمال
91 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی
92 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت قزوین
93 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری و توزیع آب زاینده رود
94 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی گیلان
95 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور
96 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان
97 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق
98 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مارون

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
99 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی تهران
100 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گلپایگان
101 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری و توزیع آب مازندران
102 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری و زهکشی فارس
103 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی گتوند
104 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری و زهکشی میناب رود
105 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات (بالاست)
106 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سایپا ریل
107 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ریل ابریشم پارس
108 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل ریلی نیرو
109 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تو کا ریل
110 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل ریلی سمند ریل
٭٭ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واگن پارس
111 بازرگانی دولتی سردخانه بزرگ فارس
112 بازرگانی دولتی حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
113 بازرگانی دولتی ایران ترانیکس
114 بازرگانی دولتی حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
115 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گروه هتلهای هما
116 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ایران ایر تور
117 ساتکاب ایران ترانسفو
118 خدمات کشاورزی شرکت سهامی خدمات هواپیمای ویژه
119 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان مرکزی
120 راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و روسیه (ایر سوتر)
121 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
122 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صدرا امید چابهار (اوراق کشتی و شناورها)
123 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنایع ماشینهای الکتریکی جوین
124 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعتی تولید دیزل سنگین
125 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران لوله گستر اسفراین
126 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ماشین‌سازی پارس
127 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه حمل و نقل ریلی گسترش
128 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ساختمان و خدمات نوساز
129 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ماشین‌سازی تبریز
130 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجتمع صنعتی اسفراین
131 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
132 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدیریت طرحهای صنعتی ایران
133 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
134 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی (مرکز گسترش فناوری اطلاعات)
135 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش کارآفرینی ایران (مرتب نو)
136 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کشتی‌سازی اروندان
137 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی
138 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شهرک تحقیقاتی کاوش
139 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش انفورماتیک ایران
140 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه صادرات صنعتی

٭٭: شرکت واگن پارس متعلق به دو شرکت مادرتخصصی راه‌آهن و سازمان گسترش می‌باشد، لذا ردیف آن یکبار محاسبه شده است.


ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
141 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پژوهشهای فراصنعتی گسترش
(توسعه صنایع خودرو)
142 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پاک مایه کرمانشاه
143 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام افرین
144 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تفتان قالب
145 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پلیمر صنعت جنوب
146 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازرگانی ایدرو
147 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سپیده جام توس
148 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طراحی مهندسی و ساخت  تجهیزات  و ابزارآلات سایپا
149 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس
150 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش ارکان لوله همدان
151 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران لامپ تصویر عالم آرا
152 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مهندسی و اجرای طرحهای کشاورزی
153 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه نفت وگاز آریا
154 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شیمی گستر پردیس
155 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت کاشی کاوه
156 توانیر سازمان انرژی‌های نو ایران
157 توانیر سازمان بهره‌وری و انرژی ایران
158 توانیر تولید نیروی برق سهند
159 توانیر توزیع نیروی برق استان شیراز
160 توانیر توزیع نیروی برق آذربایجان
161 توانیر توزیع نیروی برق چهارمحال بختیاری
162 توانیر توزیع نیروی برق مرکز خراسان
163 توانیر توزیع نیروی برق استان قزوین
164 توانیر توزیع نیروی برق استان ایلام
165 توانیر توزیع نیروی برق غرب مازندران
166 توانیر توزیع نیروی برق اردبیل
167 توانیر توزیع نیروی برق لرستان
168 توانیر توزیع نیروی برق خراسان شمالی
169 توانیر توزیع نیروی برق استان سمنان
170 توانیر توزیع نیروی برق استان فارس
171 توانیر توزیع نیروی برق استان گلستان
172 توانیر توزیع نیروی برق تبریز
173 توانیر توزیع نیروی برق همدان
174 توانیر توزیع نیروی برق جنوب خراسان
175 توانیر توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
176 توانیر توزیع نیروی برق استان هرمزگان
177 توانیر تولید نیروی برق بیستون
178 توانیر تولید نیروی برق سنندج
179 توانیر تولید نیروی برق کرمان
180 توانیر تعمیرات نیروگاهی ایران
181 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ملی فولاد ایران
182 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مس مزرعه (سولگون)
183 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مس شهر بابک (میدوک)
184 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذغال سنگ کرمان
185 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذغال سنگ البرز غربی
186 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مدیریت، مهندسی و فن‌آوری نوین معدن

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
187 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مؤسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن
188 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
189 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مجتمع آلومینیوم جنوب
190 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صنعتی فر و کروم بافت
191 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولاد اکسین خوزستان
192 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولاد کاوه جنوب کیش
193 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منطقه‌ای آذربایجان
194 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فرآورده‌های زغال سنگ پایدانا
195 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مهندسی حفاری و اکتشافات مواد معدنی
196 ملی صنایع پترشیمی پتروشیمی زاگرس
197 ملی صنایع پترشیمی کالای پتروشیمی
198 ملی صنایع پترشیمی مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
199 ملی صنایع پترشیمی عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
200 ملی صنایع پترشیمی ره‌آوران  فنون پتروشیمی
201 ملی صنایع پترشیمی شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی (پویش)
202 ملی صنایع پترشیمی پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی
203 ملی صنایع پترشیمی بازرگانی پتروشیمی بین‌الملل
204 ملی صنایع پترشیمی پتروشیمی بین‌الملل
205 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی شیراز
206 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی اروند
207 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان
208 ملی صنایع پتروشیمی پترشیمی بیستون
209 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی ارومیه
210 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی خوزستان
211 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی بوعلی سینا
212 ملی صنایع پتروشیمی گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی (صنایع تأمین آتی پتروشیمی)
213 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی هگمتانه
214 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان گیلان
215 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان فارس
216 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان سمنان
217 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان یزد
218 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان مازندران
219 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان کرمان
220 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان کهکیلویه و بویراحمد
221 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان بوشهر
222 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان اردبیل
223 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان آذربایجان‌شرقی
224 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان خراسان
225 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان چهارمحال بختیاری
226 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی تهران
227 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان قم
228 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار
229 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بوشهر
230 مدیریت منابع آب ایران مدیریت تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه مسجدسلیمان
231 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت ساوه
232 مدیریت منابع آب ایران مدیریت تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه دز

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
233 مدیریت منابع آب ایران بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت مغان
234 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فولاد ریل جنوب
235 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
236 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی کشت و صنعت جیرفت
237 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی کشت و صنعت شهید رجایی
238 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان
239 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی شرکت پرورش کرم‌ابریشم ایران
240 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی شرکت نکا چوب
241 خدمات کشاورزی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
242 خدمات کشاورزی خدمات حمایتی کشاورزی
243 وزارت بازرگانی فرش ایران
244 وزارت بازرگانی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
245 وزارت راه و ترابری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
246 وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری انتشارات علمی و فرهنگی ایران
247 سازمان تربیت بدنی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
248 ملی نفت ایران مهندسی ساختمان صنایع نفت ـ ایک
249 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مهندسین مشاور صنعتی ایران
250 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیمه هادی عماد
251 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کشت و صنعت و نیشکر هفت‌تپه
252 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پایساز
253 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ماشین‌سازی اراک
254 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
255 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش زیست فن‌آوری (گسترش صنعت علوم زیستی)
256 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش مواد پیشرفته
257 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه صنایع نفت و گاز سرو
258 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارخانجات نساجی فردوس
259 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه صنایع و صادرات فارس
260 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه صنایع غذایی بم
261 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارتک سیستم
262 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گروه صنعتی ایدرو لندرا
263 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش
264 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گل نفش توس
265 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
266 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیشتازان فناوری طلا
267 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسعه صنایع گاز لنگرود
268 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارگاز سیستم
269 توانیر تولید نیروی برق آبادان
270 توانیر تولید نیروی برق خلیج‌فارس
271 توانیر توزیع نیروی برق شهرستان اهواز
272 توانیر توزیع نیروی برق استان خوزستان
273 توانیر توزیع نیروی برق جنوب کرمان
274 توانیر توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
275 توانیر توزیع نیروی برق مرکزی
276 توانیر توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
277 توانیر توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
278 توانیر توزیع نیروی برق استان بوشهر
279 توانیر توزیع نیروی برق استان یزد

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
280 توانیر توزیع نیروی برق اصفهان
281 توانیر توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
282 توانیر توزیع نیروی برق استان کردستان
283 توانیر توزیع نیروی برق استان شمال کرمان
284 توانیر توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
285 توانیر توزیع نیروی برق غرب تهران
286 توانیر تولید نیروی برق دماوند
287 توانیر تولید نیروی برق بینالود
288 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آلومینای ایران
289 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذغال سنگ البرز شرقی
290 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سنگ آهن مرکزی ایران
291 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تهیه و تولید مواداولیه فولاد خراسان
292 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولاد آذربایجان
293 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذغال سنگ البرز مرکزی
294 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تهیه و تولید موادمعدنی ایران
295 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیتکو
296 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اسکوتک
297 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خدمات صنعتی بازرگانی I.C.S
298 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انبارهای نورد
299 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آهن و فولاد ارفع
300 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
301 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بین‌المللی مهندسی ایرتیک
302 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آلومینیوم کاوه خوزستان (قبل از بهره‌برداری)
303 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولاد شرق کاوه
304 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تولید روی ایران
305 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسعه سنگ ایران
306 ملی صنایع پتروشیمی عملیات غیرصنعتی و خدمات پتروشیمی
307 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی مبین
308 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی بوشهر
309 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی برزویه
310 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی تبریز
311 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی بندرامام
312 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی پارس (عسلویه)
313 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی مروارید
314 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی مرجان
315 ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی باختر
316 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی
317 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان اصفهان
318 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان زنجان
319 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان قزوین
320 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان فیروزکوه
321 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
322 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان هرمزگان
323 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان
324 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان لرستان
325 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان گلستان
326 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
327 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان کردستان
328 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان
329 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان همدان
330 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شهرکهای صنعتی استان ایلام
331 وزارت مسکن و شهرسازی شهرک واوان
332 سازمان خصوصی‌سازی  نساجی مازندران
333 سازمان خصوصی‌سازی شرکت قطارهای مسافری رجاء
334 ملی نفت ایران پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران
335 ملی نفت ایران خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب
336 ملی نفت ایران خدمات ترابری و پشتیبانی نفت
337 ملی نفت ایران ملی حفاری ایران
338 ملی نفت ایران خدمات رفاهی نفت
339 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی شرکت جنگل شفارود
340 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی شرکت صنایع و بهره‌برداری چوب فریم
341 تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود
342 بازرگانی دولتی سردخانه سام (دارای مشکل حقوقی)
343 بازرگانی دولتی کشت و صنعت سردسیر (دارای مشکل حقوقی)
344 ساتکاب صنایع برق (صبا)
345 خدمات کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور
346 سازمان تربیت بدنی فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)
347 سازمان تربیت بدنی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال
348 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
349 وزارت کشور حمل ونقل ریلی کشور (قطار شهری کشور)
350 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تولید الیاف شیشه خرم‌بید
351 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
 (خدمات بازرگانی فولاد)
352 سازمان خصوصی‌سازی الکتریک ایران رشت
353 ملی نفت ایران پیرا حفاری ایران
354 ملی گاز ایران پالایش گاز بیدبلند 2 ( قیر اصفهان)
355 ملی گاز ایران گاز خودرو ایران (روغن موتور البرز تبریز)
356 تامین ماشین‌آلات و تجهیزات راه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات راه
357 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد


پیوست شماره 2

بنگاهها و فعالیتهای گروه «2» موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی
 اصل 44 قانون اساسی
ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
1 ملی گاز ایران پالایش گاز بیدبلند 1
2  گاز استان همدان
3 ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پالایشگاه بندرعباس
4  پالایشگاه نفت لاوان
5  پالایش نفت تهران

ردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت
6 ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پالایش نفت شیراز
7  پالایش نفت کرمانشاه
8  پالایش نفت آبادان
9  پالایش نفت شازند اراک
10  پالایش نفت تبریز
11  پالایش نفت اصفهان
12 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذوب‌آهن اصفهان
13  احداث صنعت
14 وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه البرز
15  بیمه آسیا
16  پست بانک
17  بیمه دانا
18  بانک صادرات
19  بانک تجارت
20  بانک ملت
21  بانک رفاه
22 ملی نفت ایران بهینه‌سازی مصرف سوخت
23  مهندسی و توسعه نفت
24  خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت
25  پایانه‌های صادراتی مواد نفتی
26  بازرگانی نفت ایران نیکو
27  شرکت ملی صادرات گاز ایران
28 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مؤسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی٭٭
29 ملی صنایع پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی (انرژی پارس)
30 ساتکاب مهندسین مشاور مهاب قدس
31 مخابرات ایران مخابرات ایران
32 وزارت راه و ترابری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  

   + مهدی زاده - ۱:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸