سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383

۱۳۸۸/۳/۹
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 شماره 51513/ت42533هـ
   
   
وزارت امور اقتصادی و دارایی
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
       الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح ذیل تعیین می‌شود:
       1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (44.000.000) ریال باشد.
       2ـ معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال تجاوز نکند.
       3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال باشد.
       ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود. 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  

   + مهدی زاده - ٦:٠۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸