سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری

یکی از بخشهای مهم و تعیین کننده قانون مدیریت خدمات کشور بخش تعیین امتیازات شغلی کارکنان دولت است که بر اساس آن میزان حقوق و مزایای افراد مشخص می شود ،متن زیر دستورالعمل پیشنهادی تعیین این امتیازات است که هنوز نهایی نشده و در صورت تصویب به مورد اجرا گذاشته می شود.


شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور و به استناد قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول حق شغل، جدول فوق‌العاده مدیریت، امتیاز حق شاغل و فوق‌العاده‌های مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، ایثارگری و سختی کار را به شرح زیر تصویب نمود.


1- جدول حق شغل: به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاه‌های اجرایی با قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه‌های اجرایی باتوجه به گروه‌های بیست‌گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به ترتیب از گروه 5 و پایین تر در طبقه یک و تا گروه 20 در طبقه 16 به شرح جدول شماره یک تعیین می‌شود:

2- تطبیق کارمندان در رتبه‌های شغلی به شرح‌بندهای زیر انجام می‌شود:

الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه‌های شماره 4169ت/25702ه مورخ 23/5/81 ، 2552/ت29933ه مورخ 26/1/83 ، 2774/ت30397ه مورخ 29/1/83 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مربوط از عناوین ارشد خبره و عالی برخوردار شده‌اند عینا با همان عناوین در رتبه‌های جدول حق شغل قرار می‌گیرند.
ب- کارمندانی که در اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از (80درصد) حقوق و فوق العاده شغل مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی متناسب با جدول مربوط (1-مربی 2-استادیار 3-دانشیار) برخوردار شده‌اند به ترتیب همتراز رتبه‌های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می‌گیرند.
ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف وب) این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت باتجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیرمربوط، به یک رتبه بالاتر ارتقا می‌یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی، حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می‌یابند.
5- آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که مشمول بند «الف و ب» به صورت توأمان می‌باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.
3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش (طرح طبقه بندی معلمان) و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رسته بهداشتی درمانی) باتوجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1/1) محاسبه می‌شود.
4- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مشمول ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری باتوجه به درجه شرکت بر اساس جدول شماره دو تعیین می‌شود:
تبصره: امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مشمول تبصره 2 بر اساس جدول شماره سه تعیین می‌شود:
5- امتیاز شغل کارمندانی که از ابتدای سال 88 در دستگاه‌های مشمول قانون اشتغال می‌یابند باتوجه به مدرک تحصیلی و مطابق با جدول حق شغل در یکی از طبقات جدول شماره 4 قرار می‌گیرند.
تبصره 1- کارمندان دستگاه‌هایی که مشمول مقررات خاص استخدامی بوده‌اند و همچنین متصدیان پست‌های مدیریتی که به عنوان مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مصوب 1370 شناخته شده‌اند و در زمره مقامات موضوع ماده 71 قانون و همترازان آن محسوب نمی‌شوند باتوجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات جدول شماره چهار قرار می‌گیرند.
تبصره 2- مشمولین طبقه یک و سه جدول شماره چهار در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر پنج سال سابقه خدمت تمام وقت مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول شماره چهار به ازای هر چهار سال سابقه خدمت تمام وقت دولتی مربوط و مشابه یک طبقه (حداکثر تا شش طبقه) ارتقا می‌یابند. سوابق دولتی غیرمربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که کارمندان مشمول تبصره 1 در انطباق با مقررات مربوط به اعطای گروه تشویقی، ارفاقی و ایثارگری، مشمول دریافت گروه تشویقی می‌شدند گروه‌های فوق در تعیین طبقه شغلی آنان ملاک عمل قرار خواهد گرفت دستورالعمل این بند توسط کمیته تطبیق تهیه و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرا خواهد شد.
تبصره 4- رتبه شغلی کارمندان دستگاه‌هایی که مشمول مقررات خاص استخدامی بوده‌اند و همچنین متصدیان پست‌هایی که به عنوان مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 1370) شناخته شده‌اند ولیکن در زمره مقامات موضوع ماده 71 قانون و همترازان آن محسوب نمی‌شوند در صورتی که مشمول ردیف‌های «الف و ب» بند مذکور باشند بر اساس مفاد ردیف‌های مذکور رتبه شغلی آنان تعیین می‌شود در غیر این صورت به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت مربوط و مشابه یک رتبه شغلی ارتقا می یابند. (مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند)
6- کارمندانی که به استناد تصویب نامه شماره 17814/ت30987 ه مورخ 12/7/83 به عنوان نخبه شناخته شده‌اند امتیاز حق شغل آنان با رعایت سقف مقرر امتیازات با ضریب تا 2/1 قابل محاسبه خواهد بود.
7- امتیاز فوق‌العاده مدیریت هر یک از عناوین پست و سرپرستی (مدیران حرفه‌ای) بر اساس جدول شماره پنج تعیین می‌شود.
تبصره 1- نحوه تخصیص امتیاز عناوین سرپرستی و مدیریتی با توجه به حوزه جغرافیایی محل خدمت به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا پیشنهاد کمیته تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه موضوع بند 15 این دستورالعمل به تأیید بالاترین مقام دستگاه برسد.
تبصره2- تعیین مشاغل همتراز با عناوین مدیریت و سرپرستی موضوع این جدول به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.
تبصره3- دستورالعمل اختصاص امتیاز مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش با توجه به رده بندی مورد عمل حداکثر تا سقف چهار هزار امتیاز توسط کمیته تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارتخانه مذور تدوین و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش به اجرا درخواهد آمد.
تبصره 4- امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی بر اساس جدول شماره شش تعیین می‌شود.
ادامه دارد /

رتبه‌های شغلی مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
طبقات جدول
طبقه یک 2500 2850 3300 3850 4500
طبقه دو 2700 3050 3500 4050 4700
طبقه سه 2900 3250 3700 4250 4900
طبقه چهار 3100 3450 3900 4450 5100
طبقه پنج 3300 3650 4100 4650 5300
طبقه شش 3500 3850 4300 4850 5500
طبقه هفت 3700 4050 4500 5050 5700
طبقه هشت 3900 4250 4700 5250 5900
طبقه نه 4100 4450 4900 5450 6100
طبقه ده 4300 4650 5100 5650 6300
طبقه یازده 4500 4850 5300 5850 6500
طبقه دوازده 4700 5050 5500 6050 6700
طبقه سیزده 4900 5250 5700 6250 6900
طبقه چهارده 5100 5450 5900 6450 7100
طبقه پانزدهم 5300 5680 6100 6650 7300
طبقه شانزده 5500 5850 6300 6850 7500

جدول شماره (1)

درجه شرکت‌های دولتی ج 2 ج 1 ب 2 ب 1 الف 2 الف 1
سطوح مدیریت حرفه‌ای
مدیرعامل شرکت دولتی 8500 9500 10500 11500 12500 13500
عضو هیأت مدیره 7500 850 9500 10500 11500 12500

جدول شماره  (2)

 

درجه شرکت‌های دولتی ج 2 ج 1 ب 2 ب 1 الف 2 الف 1
سطوح مدیریت حرفه‌ای
مدیرعامل شرکت دولتی 5000 5500 6000 7000 8000 9000
عضو هیأت مدیره 4500 5000 5500 6000 7000 8000

جدول شماره (3)

 

طبقات جدول تحصیلات
طبقه یک دیپلم و پایین تر
طبقه سه کاردانی
طبقه چهار کارشناسی
طبقه پنج کارشناسی ارشد
طبقه شش دکتری

جدول شماره (4)

عناوین مدیریت حوزه جغرافیایی خدمت معانن اداره و همتراز رئیس اداره و همتراز معاون مدیرکل و همتراز مدیرکل و همتراز معاون مؤسسه و همتراز
طبقات جدول فوق‌العاده مدیریت
طبقه یک شهرستان 600 1900 3200 4500 5800
طبقه دو 700 2000 3300 4600 5900
طبقه سه 800 2100 3400 4700 6000
طبقه چهار استان 900 2200 3500 4800 6100
طبقه پنج 1000 2300 3600 4900 6200
طبقه شش 1100 2400 3700 5000 6300
طبقه هفت ملی 1200 2500 3800 5100 6400
طبقه هشت 1300 2600 3900 5200 6500
طبقه نه 1400 2700 4000 5300 6600

جدول شماره (5)

8 - به منظور تطبیق وضع شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با این دستورالعمل، امتیاز حق شاغل، کارمندان براساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی با توجه به مقاطع تحصیلی آنان به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
تبصره 1 - به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد (1درصد) و در مشاغل مدیریتی دو درصد (2درصد) به ترتیب حداکثر ده (10درصد) و بیست (20درصد) از مجموع امتیازات شاغل (6750) به امتیازات حق شاغل کارمند اضافه می‌شود برخورداری توامان از امتیازات سرپرستی و مدیریتی مشروط بر آنکه از سقف بیست (20 درصد) حق شاغل تجاوز ننماید بلامانع است.
تبصره 2 - دوره‌های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می‌شود ملاک محاسبه برای اعطای گواینامه‌های مهارتی، تخصصی، تخصصی - پژوهشی نخواهد بود.
تبصره 3 - حداکثر امتیاز بابت سنوات خدمت و تجربه برای سابقه خدمت 30 سال است، حق شاغل کارمندان نباید از هفتاد و پنج درصد (75درصد) شغل وی و از حداکثر امتیاز مقرر (6750) تجاوز نماید.
تبصره 4 - امتیاز مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم ناظر بر کارمندانی است که به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشغال یافته‌اند.
9 - کارمندانی که در اجرای تصویب نامه شماره 48952 ت / 25784 ه مورخ 19/11/1380 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و بخشنامه‌های مربوط، از فوق‌العاده جذب مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برخوردار بوده‌اند با توجه به مدرک تحصیلی، ضریب محرومیت و فهرست مصوب، براساس جدول شماره هشت (8) از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته بر مبنای حقوق ثابت برخوردار می‌شوند.
10 - کارمندانی که در اجرای ماده (39) قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 20272 ت / 515 ه مورخ 14/1/1374 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و بخشنامه‌های مربوط از فوق‌العاده بدی آب و هوا برخوردار بوده‌اند و با توجه به مدرک تحصیلی، درجه مناطق بد آب و هوا، فهرست و براساس جدول شماره مصوب دولت و براساس جدول شماره نه (9) از فوق‌العاده بدی آب و هوا بر مبنای حقوق ثابت برخوردار می‌شوند.

تبصره - مناطقی که در فهرست مصوب مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا به صورت مشترک قرار دارند، برخورداری توامان از فوق‌العاده‌های مناطق مذکور با رعایت سقف مقرر در قانون برای کارمندان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر تا (بیست و پنج درصد) 25درصد و سایر موارد (بیست درصد) 20درصد حقوق ثابت بلامانع است.
11 - امتیاز کارمندان ایثارگر با توجه به درصد جانبازی، مدت اسارت و مدت خدمات داوطلبانه که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار گرفته است به شرح جدول شماره ده (10) تعیین می‌شود:

تبصره - در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد (25درصد) از امتیازات حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1//1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می‌یابند براساس ساز و کار مذکور مشروط بر آنکه از سقف امتیاز مقرر (2250) تجاوز ننماید، محاسبه می‌شود.
12 - امتیاز دارندگان نشان‌های دولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف - دارندگان نشان عالی 750 امتیاز
ب - دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (1) 650 امتیاز
ج - دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (2) 500 امتیاز
د - دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (3) 400 امتیاز
13 - کارمندانی که در اجرای مقررات گذشته از فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع تصویب‌نامه شماره ت 630 / 54910 مورخ 9/8/1366 و اصلاحات بعدی آن برخوردار بوده‌اند به ازای هر یک درصد (1درصد) فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار مورد تایید از هشت (8) امتیاز به عنوان فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برخوردار می‌شوند مشروط بر آنکه از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید.
14 - در صورتی که با اجرای این دستورالعمل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت نمی‌نمودند کاهش و یا کمتر از بیست و پنج درصد افزایش یابد، امتیاز شغل، فوق‌العاده مدیریت و شاغل کارمند حداکثر تا بیست درصد افزایش می‌یابد مشروط بر آنکه این افزایش از بیست و پنج درصد (25) خقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی وی تجاوز ننماید.
تبصره 1: چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ای کارمند با افزایش مذکور کماکان کاهش داشه باشد کاهش مذکور را به عنوان تفاوت تطبق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک نخواهد شد این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه وی نیز منظور می شود.
تبصره 2 - چنانچه با اجرای این دستورالعمل و تطبیق هر یک از کارمندان با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشور، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی آنان نسبت به حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم کارگزینی (قبل از تطبیق و بدون محاسبه کمک هزینه عایله مندی و اولاد) بیش از بست و پنج درصد افزاش داشته باشد امتیازات شغل، شاغل و فوق‌العاده مدیریت متعلقه می‌بایست به نحوی تعدیل گردد که از حداکثر بیست و پنج درصد افزایش مذکور تجاوز ننماید. بدیهی است امتیازات تعدیل شده شغل، شاغل و فوق‌العاده مدیریت کارمندان مشمول این بند مبنای محسابه احکام این قبیل کارمندان خواهد بود.
15 - به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگه‌های مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف - معاون اداری و مالی دستگاه و یا عناوین مشابه
ب - بالاترین مسوول پرسنلی دستگاه
ج - بالاترین مسوول طبقه‌بندی مشاغل دستگاه
د - بالاترین مسوول تشکیلات و بودجه دستگاه
ه - نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه
16 - امتیازات مندرج در سایر مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امتیازات شغلی مقامات فوق العاده‌ها، کمک هزینه عایله مندی و اولاد و عیدی کارمندان موضوع مواد 71، 68 و 75 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد (50درصد) افزایش می‌یابد.
17 - این دستورالعمل در هفده بند و ... تبصره در تاریخ .... به تصویب شورای توسعه مدیریت رسید.

جدول شماره (6)    

                                درجه شرکت‌های دولتی

سطوح مدیریت حرفه‌ای 

ج 2

چ 1

ب 2

ب 1

الف 2

الف 1

مدیرعامل شرکت دولتی

4300

4800

5300

5900

6600

7500

عضو هیات مدیره

3900

4400

4800

5400

6100

7000

 

جدول شماره (7)

مقاطع تحصیلی تحصیلات دوره‌های آموزشی مصوب در چارچوب نظام آموزش مهارت و توانایی‌ها امتیاز سنوات در هر سال امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال
پایین‌تر از دیپلم 1400

 به ازای طی هر یک  ساعت دوره آموزشی مدیریت، شغلی و عمومی 0/5 امتیاز

400 15 امتیاز 10
دیپلم 1500 450 20 امتیاز 12
فوق دیپلم 1800 550 25 امتیاز  14
لیسانس 2100 600 30 امتیاز 16
فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای 2400 800 35 امتیاز 18
دکترای تخصصی PH.D 2700 1000 40 امتیاز 20
حداکثر امتیاز   500   1350 700

 

جدول شماره (8)    

ضریب محرومیت

سطح تحصیلات

4 5 6 7 8 9
دکتری (PHD) 10 % 11% 12% 13% 14% 15%
کارشناس ارشد و دکترای حرفه‌ای 9% 10% 11% 12% 13% 14%
کارشناسی 8% 9% 10% 11% 12% 13%
کردانی و پایین‌تر 7% 8% 9% 10% 11% 12%

 

جدول شماره (9)

درجه‌بندی نقاط بد آب و هوا

سطح تحصیلات

درجه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 4
دکتری PH.D 12% 13% 14% 15%
کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای 11% 12% 13% 14%
کارشناسی 10% 11% 12% 13%
کاردانی و پایین‌تر 9% 10% 11% 12%

 

جدول شماره (10)

ردیف درصد جانبازی مدت آزادگی مدت رزمندگی امتیاز
1 5 تا 6 ماه تا 6 ماه 400
2 10 تا 12 ماه تا 12 ماه 500
3 15 تا 18 ماه تا 18 ماه 600
4 20 تا 24 ماه تا 24 ماه 700
5 25 تا 30 ماه تا 30 ماه 800
6 30 تا 36 ماه تا 36 ماه 900
7 35 تا 42 ماه تا 42 ماه 1000
8 40 تا 48 ماه تا 48 ماه 1100
9 45 تا 54 ماه تا 54 ماه 1200
10 50 تا 60 ماه تا 60 ماه 1300
11 55 تا 66 ماه تا 66 ماه 1400
12 60 و بالاتر تا 78 ماه تا 78 ماه 1500

 

منبع: خبرگزاری فارس

   + مهدی زاده - ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸