سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حقوق ومزایا در قانون مدیریت خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

حقوق ومزایا در قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 
حقوق و مزایا در این قانون بر مبنای نظام امتیازی تعیین و برقرار می شود.
 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر مقررات مربوط به تعیین و برقراری حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌باشد که دارای 18 ماده      ( مواد 64 تا 80 ) و 16 تبصره است، برای اجرای این فصل آیین‌نامه‌های مختلفی پیش‌بینی گردیده است اهم تکالیف و الزامات مورد تاکید مواد این فصل عبارتند از:
qنظام پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی شغل و شاغل و براساس امتیازات مکتسبه از عوامل و شاخص‌هایی که برای شغل و شاغل تعریف شده است، صورت می‌گیرد.
qهر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌های مربوط ، در پنج رتبه مقدماتی،‌ پایه،‌ ارشد،‌ خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردد.
qپرداخت کلیه فوق‌العاده‌ها (فوق‌العاده شغل، سختی شرایط کار، ایثارگری و خدمت در مناطق جنگی...) بر مبنای درصدی از حقوق ثابت (پرداخت های ماده 65 ، تبصره های آن و ماده 66 )کارمنددر نظر گرفته شده است.
qفوق‌العاده کارایی برای 70% کارکنان تا 20% امتیازات مربوط به حقوق ثابت در نظر گرفته شده است.
qفوق‌العاده بهره‌وری ناشی از اصلاحات انجام شده برای 70% کارمندان متناسب با تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه ذیربط در سه سطح متوسط ، خوب و عالی از محل اعتباران دستگاهها قابل پرداخت است.
 
qامتیاز سمت‌هایی که مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند جهت برخورداری از حقوق و مزایا در این فصل مشخص شده است . دولت مجاز است برخی از امتیازات قانونی مقامات را (به استثناء حقوق و مزایا) به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
qامتیازات شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی با توجه به نوع وظایف، حساسیت، خدمات، کارایی، اثربخشی و سایر عوامل طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
qسقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
qکلیه مبالغ پرداخت خارج  از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختی قانونی زمان بازنشستگی و برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس و ... پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
qکلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر و غیر مستمر، پاداش و هزینه‌ها باید در فیش حقوقی مستخدم درج گردد.

 

qدر صورتی که با اجراء این فصل ، حقوق و  مزایای مستخدمین کاهش یابد کارکنان تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.

q
q
 
چارچوب کلی تعیین حقوق و مزایا
 
ضریب ریالی * امتیاز حاصل از ارزشیابی شغل و شاغل و سایر ویژگی ها
 
ضریب ریالی با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه
 پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
 
ضریب اولین سال اجرا = 500 ریال
کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

   + مهدی زاده - ۳:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸