سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تنخواه گردان وانواع آن: - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تنخواه گردان وانواع آن:

                                              بسمه تعالی

امرروز می خواهم در باره مفهوم تنخواه گردان و انواع آن بنویسم . تنخواه در غالب فرهنگنامه های فارسی به معنی پول نقد . سرمایه نقدی  . مال و متاع و برات می باشد .
تنخواه گردان عبارتست از وجوهی است که از محل اعتبار معین برای رفع احتیاجات نقدی از طرف اعتبار دهنده در اختیار اعتبار گیرنده قرار می گیرد و حداکثر تا پایان سال مالی مورد عمل باید واریز گردد و به چهار نوع تقسیم شده است:


۱) تنخواه گردان خزانه (( طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود ، منتها‌تا پایان سال واریز می‌گردد.
2) تنخواه گردان استان (( طبق ماده 2۵ قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد .
3)تنخواه گردان حسابداری(( طبق ماده 2۶ قانون محاسبات عمومی))                 تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.
4) تنخواه گردان پرداخت (( طبق ماده 2۷ قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به ‌دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.


                                        امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد .

مهدی زاده ۱۱/۱۲/۱۳۸۶

   + مهدی زاده - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦