سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

با تصویب یک آئین‌نامه در دولت مشخص شد؛

نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

دولت به منظور نوسازی نیروی انسانی و کوچک‌سازی بدنه دولت، آئین‌نامه نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری ایین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 را تصویب کردند.
براساس ماده (45) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
بر اساس این مصوبه مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 ان دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت وتشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی به ادامه خدمت انان نیاز نباشد
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر وجوهی که بر اساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت می شود به کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر که بر اساس ماده 45 قانون یاد شده بازخرید می شوند معادل شصت روز اخرین حقوق و مزایای مستمر وبرای کارکنان فوق دیپلم و پایین تر معادل هفتادوپنج روز اخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی پرداخت کنند.
کسور بازنشستگی ،هم پس از بازخریدی بر مبنای اخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بیمه وبازنشستگی زمان اشتغال می باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت به صندوق مربوط ،در کل توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود.
بر اساس این مصوبه مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با مقررات انضباطی مشابه ،محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا می شوند ،مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این ایین نامه نیستند .همچنین افرادی که قبل از تصویب این ایین نامه ،بازخرید یا بازنشسته شده اند مشمول این آیین نامه نیستند.
طبق این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مجازبه استفاده مجددازخدمات افرادبازخریدشده موضوع این آیین نامه نمی باشند. این مصوبه با تأیید رئیس جمهور و امضای پرویز داودی، معاون اول وی اجرایی شد.
برای دریافت متن کامل مصوبه روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/5/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ

ماده1ـ مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد.

تبصره ـ تشخیص مازاد برنیازبودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل می‌شود.

ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از اخذ تأییدیه خزانه‌داری کل کشور مبنی بر وجود منابع اعتباری لازم برای بازخریدی، نسبت به آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه به عنوان مستخدم مازاد شناخته شده‌اند، به طریق مقتضی اقدام و اطلاعات لازم را درخصوص میزان وجوه تشویقی بازخریدی متعلقه، حسب مورد در اختیار آنان قرار دهند.

ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر وجوهی که براساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت می‌شود، به کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر که براساس ماده (45) قانون یادشده بازخرید می‌شوند معادل شصت (60) روز آخرین حقوق و مزایای مستمر و برای کارکنان فوق دیپلم و پایین‌تر معادل هفتاد و پنج (75) روز آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی پرداخت نمایند.

 تبصره1ـ مبنای محاسبه حقوق و فوق‌العاده شغل در وجوه تشویقی کارکنانی که حقوق و فوق‌العاده شغل آنان کمتر از میزان حداقل حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب1358 شورای انقلاب ـ می‌باشد، حداقل حقوق موضوع لایحه قانونی مذکور خواهدبود.

تبصره2ـ درصورت تمایل مستخدمین ایثارگران برای استفاده از ضوابط این آیین‌نامه، وجوه تشویقی بازخریدی آنان پس از محاسبه روشهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به میزان پانزده درصد (15%) افزایش خواهدیافت.

ماده4ـ وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آیین‌نامه در دستگاههای خارج از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب1370ـ و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ براساس پیشنهاد این دستگاهها و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ـ در هر صورت میزان وجوه تشویقی موضوع این ماده در دستگاههای یادشده نباید از وجوه تشویقی بازخریدی مستخدمین رسمی مازاد مشابه در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت تجاوز نماید.

ماده5 ـ محاسبه وجوه بازخریدی تشویقی مستخدمان مشمول قانون راجع به خدمات نیمه وقت بانوان ـ مصوب1362ـ که خدمت نیمه وقت داشته یا دارند براساس سه چهارم سنوات مذکور صورت می‌گیرد.

ماده6 ـ در محـاسبه وجوه تشـویقی بازخریدی موضوع این آیین‌نامه کسر سال به نسبت ماه‌های خدمت، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده7ـ کارکنانی که طبق مقررات این آیین‌نامه، بازخرید می‌شوند، به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار تأدیه کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما می‌توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند.

تبصره ـ کسور بازنشستگی، پس از بازخریدی بر مبنای آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بیمه و بازنشستگی زمان اشتغال می‌باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت به صندوق مربوط، در کل (شامل سهم مستخدم و سهم دولت) توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود.

ماده8 ـ مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب1372ـ یا مقررات انضباطی مشابه، محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا می‌شوند، مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده9ـ افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، بازخرید یا بازنشسته شده‌اند، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

ماده10ـ دستگاههای اجرایی، موظفند فهرست اسامی مستخدمانی را که در اجرای این آیین‌نامه، بازخرید می‌شوند هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام کنند.

ماده11ـ اجرای ایـن آیین‌نامه با رعایت تبصره بند (4) تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 می‌باشد.

ماده12ـ دستگاههای اجرایی مجاز به استفاده از خدمات افراد بازخرید شده موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند.

این تصـویب‌نامه درتاریخ 31/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

   + مهدی زاده - ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧