سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. اصول عمومی حسابداری : - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اصول عمومی حسابداری :

                                    اصول عمومی حسابداری 

       قواعد ومبانی لازم در مورد نحوه اندازه گیری ، ثبت وطبقه بندی و  گزارش نتایج اطلاعات مالی ورویدادهای دارای اثر مالی یک موسسه یا بنگاه اقتصادی را اصول حسابداری می نامند این اصول ، نحوه تعیین سود را مشخص وچگونگی گزارش وضعیت مالی یک شرکت را روشن می سازد  . مفاهیم بنیادی (فرضیات مبنا)حسابداری جنبه زیربنایی دارند در حالی که اصول حسابداری بیشتر جنبه کاربردی و عملی دارند .

اصول عمومی حسابداری عبارتنداز  :

1) اصل بهای تمام شده  : 

مبتنی بر این واقعیت است که کلیه کالا وخدماتی که یک موسسه در هر مبادله اعم از خرید، فروش ویا مصرف می شود  با ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده در دفاتر ثبت ودر صورتهای مالی گزارش گردد . اصل بهای تمام شده تاریخی در مورد اندازه گیریها  بدهیها ، هزینه ها و زیانها نیز حاکم است .

2) اصل تحقق درآمد :

برمبنای اصل مزبور درآمد حاصل از فروش کالاها و ارائه خدمات فقط در زمان ارائه خدمات و تحویل کالا در زمان ارائه شده شناسایی می گردد. مثلاً در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری تولید محصولات کشاورزی و پیش فروش تولیدات کارخانجات  ، درآمد بر مبنای دیگری غیر از اصل تحقق درآمد بصورت درصد پیشرفت کار ، خاتمه تولید و در زمان دریافت وجه شناسایی ودر دفاتر ثبت می شود .

3) اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها :

 این اصل در فرآیند اندازه گیری سود تاکید دارد یعنی در هر دوره مالی هزینه هایی که در تحقق درآمد همان دوره صرف گردیده باید شناسائی وبا درآمد همان دوره مقابله شود تا سود خالص دوره مذکور مشخص شود.

4) اصل افشا ء:

این اصل ایجاب میکند که کلیه حقایق با اهمیت ومربوط به وضعیت مالی ونتایج  فعالیتهای مالی موسسه یا بنگاه اقتصادی تجاری به صورت شفاف در صورتهای مالی افشاء گردیده و در اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار گیرد.  

                                                    با آرزوی موفقیت

                                                        مهدی زاده

                                                    ۱۹ /11/ 1386

   + مهدی زاده - ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦