سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تصمیماتی‌ درخصوص ‌فوق‌العاده ‌ویژه ‌هیات‌ علمی‌ موضوع‌ تصویبنامه اصلاح‌ ماده6

اتخاذ تصمیماتی‌ درخصوص
‌فوق‌العاده ‌ویژه ‌هیات‌ علمی‌ موضوع‌ تصویبنامه ‌اصلاح‌ ماده‌(6) آیین‌نامه
‌تسهیلات ‌اعضای ‌هیات‌ علمی ‌دانشگاهها و موسسات ‌آموزش‌ عالی وپژوهشی

شماره‌ : .28200ت 33083ه¨

تاریخ : 1384.05.09
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.3.18 بنا به پیشنهاد شماره 7.1536.2808 مورخ
1384.3.3وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق
مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـمصوب 1358 ـ تصویب نمود:
فوق‌العاده ویژه هیأت علمی موضوع تصویبنامه شماره .54102ت31941هـ مورخ 1383.10.15
باتوجه به بند (ب‌) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه ـ مصوب 1374 ـ
مشمول کسوربازنشستگی بوده و از رقم حداکثر حقوق مستخدمین شاغل‌، بازنشسته و آماده
به خدمت که هر سال تعیین‌شودمستثنی می‌باشد.
محمدرضاعارف - معاون اول رییس‌جمهور