سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اصلاح آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی

اصلاح آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیات
علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

شماره‌ : .8855ت 30464 ه¨

تاریخ : 1383.04.28
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.4.24 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌، موضوع
نامه شماره‌58988.63488ه¨.ب مورخ 1382.9.9 تصویب نمود:
آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌،
موضوع تصویبنامه‌شماره .30881ت 26104ه¨ مورخ 1382.6.4 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1 ـ ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 3 ـ شرکتها و دستگاههای تأمین کننده خدمات آب‌، برق‌، گاز و تلفن می‌توانند
خدمات مذکور برای یک‌واحد مسکونی متعلق به عضو هیأت علمی مشمول این آیین‌نامه و یا
مجموعه مسکونی اعضای هیأت علمی را درچارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به صورت
خارج از نوبت تأمین کنند.
2 ـ ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4 ـ معادل پنجاه درصد (50%) هزینه بلیط هواپیما برای مشمولان این آیین‌نامه
جهت انجام مسافرتهای‌علمی و پژوهشی به خارج از کشور (یک بار در سال‌) توسط سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ردیف جداگانه ویا در اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی در برنامه‌ای خاص به طور مشخص پیش‌بینی و تأمین‌گردد.
3 ـ در تبصره (2) ماده (6) بعد از عبارت "دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی‌" عبارت
"درصورت تصویب هیأت‌امنای آنها" اضافه می‌شود.
4 ـ در ماده (7) قبل از واژه‌ "تسهیلات‌" عبارت‌ "با تصویب شورای پول و اعتبار"
درج گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور