سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آئین نامه نحوه واگذاری تنخواه گردانها

تاریخ صدور :

۷ اردیبهشت ۱۳۶۷

ارگان صادر کننده :

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره بخشنامه :

۲۳۱۱/۱۷۵۶/۵۶


ماده ۱ - به منظور ایجاد تسهیل درامر پرداخت ها از محل اعتبارات مصوب تخیص یافته، انواع تنخواه گردانها به میزان وترتیب زیر واگذار می شود:
الف)تنخواه گردان حسابداری:
۱-برای پرداخت های مربوط به واحدهای مرکزی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی از محل اعتبارات جاری مصوب مواد ۱ تا ۷و۱۳و۱۷و۱۹ تا میزان متوسط پرداختهای یک ماه، مواد مذکور مشروط برآنکه جمع تنخواه گردان واگذاری وهمچنین تنخواه گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.
۲-برای پرداخت های مربوط به واحدهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی وهمچنین مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز از محل اعتبارات جاری مصوب با رعایت مفاد وبه میزان مقرر در بند(۱) فوق.
۳-برای پرداخت های مربوط به واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی، در شهرستان‌ها از محل اعتبارات جاری مصوب کلیه مواد تا میزان متوسط پرداختهای دو ماه مشروط برآنکه جمع تنخواه گردان واگذاری وهمچنین تنخواه گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.
۴-برای پرداخت های مربوط به واحدهای تابعه مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ودستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی، در شهرستان‌ها از محل اعتبارات جاری مصوب با رعایت مفاد وبه میزان مقرر در بند(۲) فوق.
۵-برای پرداخت های مربوط به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی به موجب درخواست وجه جداگانه واز محل اعتبار جاری مصوب کلیه مواد تا میزان متوسط پرداختهای شش ماه مشروط برآنکه جمع تنخواه گردان واگذاری وهمچنین تنخواه گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.
۷-برای پرداخت های مربوط به طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی تا میزان ده درصد اعتبار هر یک از طرحها مشروط برآنکه اعتبار تخصیص یافته طرح مربوط تجاوز ننماید.
ب)تنخواه گردان پرداخت به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت برخی از هزینه ها توسط ذیحساب از محل تنخواه گردان حسابداری در اختیار ،به میزان وترتیب زیر واگذارمی گردد:
۱-به واحدهایی که دارای عامل ذیحساب هستند در شهرستان محل استقرار ذیحساب تا میزان پرداختهای یک ماه ودر شهرستانهای خارج از محل استقرار ذیحساب تا میزان پرداختهای دوماه، از محل اعتبارات جاری به تفکیک برنامه ومواد هزینه.
۲-به واحدهای تدارکاتی مرکزی موضوع این آیین نامه تا میزان پرداختهای یکماه.
۳-به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی تا میزان متوسط پرداختهای شش ماه از محل اعتبارات جاری به تفکیک برنامه ومواد هزینه.
۴-به واحدهای مستقر در خارج از محل استقرار ذیحساب که دارای عامل ذیحساب هستند تا میزان ده درصد اعتبار هر یک از طرحها یا پروژه های عمرانی مورد عمل.
۵- به منظور خرید برای خریدهای جزیی حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال.
۶-به فرد یا هییت هایی که به منظور انجام طرحهای مطالعاتی وتحقیقاتی ونظارت فنی ویا سایر موارد به خارج از شهر محل خدمت خود اعزام می گردند و انجام مأموریت آنها ملازمه با پرداخت هزینه هایی در محل مأموریت دارد متناسب با هزینه های مذکور(به استثنای فوق العاده روانه وهزینه سفر که پرداخت آن تابع مقررات مربوط می باشد) در مورد فرد تا مبلغ پانصد هزار ریال ودر مورد هییت تا مبلغ دو میلیون ریال.
۷-به مأمور پرداخت حقوق ومزایای کارگران در مواردی که انجام آن از طریق حسابهای بانکی ویا مستقیماً‌توسط ذیحساب یا عامل ذیحساب مقدور نباشد حداکثر تا معادل جمع مبلغ خالص لیست یا اسناد حقوق ومزایای هفتگی یا پانزده روز کارگران مربوط.
۸- به سایر واحدهای دولتی در مواردی که اجرای تمام یا قسمتی از طرح یا فعالیتی که اعتبار آن در بودجه مصوب یک دستگاه اجرایی به تصویب رسیده است وبا رعایت قوانین ومقررات به مقامات سایر واحدهای دولتی تفویض گردد. در اینگونه موارد وجوه تنخواه گردان به حسابی که با رعایت ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور افتتاح شده باشد واریز واستفاده از آن با امضای مشترک یکی از مقامات واحدهای دولتی اجرا کننده طرح یا فعالیت که از طرف بالاترین مقام اجرایی، دستگاه صاحب اعتبار به آنها تفویض اختیار شده است و مأمور واجد شرایطی که به منظور تصدی ونگهداری حساب وجوه دریافتی و واریز آن از طرف واحد دولتی گیرنده تنخواه گردان به ذیحساب ذیربط معرفی می شود به عمل خواهد آمد، مأمور مذکور براساس قسمت اخیر ماده( ۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور از نظر واریز تنخواه گردان در حکم عامل ذیحساب محسوب می گردد.
میزان تنخواه گردان پرداخت مورد نیاز در هر یک از موارد فوق در حدود سقفهای مذکور در این آیین نامه توسط ذیحساب تعیین وپس از تأیید وزیر یا رییس مؤسسه ویا مقامات مجاز از طرف آنها نسبت به واگذاری آن اقدام خواهد گردید.
ج)( الحاقی)-تنخواه گردان استان:
برای پرداخت هزینه های جاری وعمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی حداکثر معادل ۱۵% اعتبارات جاری وعمرانی دستگاه های اجرایی مذکور وبا درخواست نمایندگی خزانه یا عنداللزوم راساً‌توسط خزانه.
د)(الحاقی)- تنخواه گردان سایر پرداختهای استان:
به منظور فراهم آوردن موجبات پرداخت به موقع تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان مؤسسات دولتی مستقر در استان واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی مرکزی در استان وهمچنین ایجاد تسهیل در پرداخت وجوه لازم بابت اجرای طرحهای عمرانی ملی دراستانها ومبالغی که از محل اعتبار ردیفهای یک قلم منظور در قانون بودجه کل کشور به استانها اختصاص داده می شود وسایر پرداختهای لازم از محل اعتبارات جاری وعمرانی به استان در مورد اعتبارات مؤسسات دولتی مستقر در استان واحدهای تابعه دستگاه‌های مذکور وبا درخواست نمایندگی خزانه و۱۵% اعتبارات جاری وعمرانی دستگاه های مذکور وبا درخواست نمایندگی خزانه ودر سایر موارد مذکور در این بند به میزان مورد نیاز به تشخیص و راساً توسط خزانه.
تبصره ۱- تنخواه گردان موضوع ردیفهای (۱و۲و۴و۸) بند ب این آیین نامه منحصراً باید به حساب بانکی واحد مربوط منتقل شود. حسابهای مذکور حسب مورد از طرف خزانه در استان افتتاح می شود وبا امضاهای مجاز موضوع ماده(۷۶)قانون محاسبات عمومی کشور قابل استفاده می باشد در مورد واحدهای خارج از کشور تنخواه گردان موضوع ردیف(۳) بند(ب) به حساب بانکی واحد ذیربط که با رعایت مقررات مربوط افتتاح گردیده است واریز خواهد شد استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک بالاترین مقام واحد مربوط ویا فرد مجاز از طرف او وعامل ذیحساب یا فرد دیگری که از طرف ذیحساب مجاز شناخته شود خواهد بود.
تبصره ۲- تنخواه گردان موضوع ردیف (۷) بند(ب) این ماده از طریق نزدیکترین شعبه بانک به محل پرداخت حقوق ومزایای کارگران مربوط دراختیار مأمور ذیربط قرار می گیرد و واگذاری وانتقال وجه تنخواه گردان موضوع ردیف مذکور بصورت نقد صرفاً در صورت عدم امکان استفاده از بانک، مجاز خواهد بود وبه هر حال واگذاری و انتقال نقدی تنخواه گردان موضوع ردیف مزبور وهمچنین ردیف(۶) بند(ب) این ماده بایستی با رعایت کلیه تدابیر وتمهیدات ایمنی لازم از طرف دستگاه اجرایی ذیربط صورت پذیرد.
تبصره ۳-الحاقی- تنخواه گردان موضوع بندهای(ج) و(د) این ماده باید در پایان اسفند ماه هر سال توسط نمایندگی خزانه در استان به تفکیک وبا اعلام از طریق پست تصویری یا تلگراف یا تلکس ویا کتباً به شرح زیر واریز گردد:
۱-تعیین مانده دفتری تنخواه گردان های مذکور.
۲-تعیین مانده تنخواه گردان حسابداری پرداختی به ذیحسابیها.
۳-مبالغ درخواست وجه های ذیحسابیها که توسط نمایندگی خزانه در استان به پای تنخواه گردان حسابداری ذیحسابیهای مربوط منظور شده و وجه آنها از خزانه دریافت نشده است.
خزانه پس از دریافت اطلاعات موضوع بندهای (۱و۲و۳) این تبصره نسبت به واریز تنخواه گردانهای استان اقدام می نماید.
خزانه می تواند عنداللزوم با توجه به مقررات قانون بودجه هر سال وسایر مقررات مربوط با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده (۱۲۵)قانون محاسبات عمومی کشور به نمایندگی خزانه در استان اجازه دهد مانده تنخواه گردان موضوع بند (۱) این تبصره را به حساب تنخواه گردان سال بعد محسوب وبه سال بعد انتقال دهد.

ماده ۲- درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری موضوع ردیفهای ذیل بند(الف) ماده(۱) این آیین نامه از طرف ذیحساب صادر ودر مورد ردیفهای (۱و۳و۵) وهمچنین طرحهای عمرانی ملی موضوع ردیف(۶) به نمایندگی خزانه در استان ارسال خواهد شد.
خزانه یا نمایندگی خزانه حسب مورد پس از رسیدگی بر اساس مفاد این آیین نامه وبا رعایت مقدورات مالی وجوه تنخواه گردان مورد درخواست را به حساب پرداخت دستگاه ذیربط در بانک مربوط واریز وبه پای اعتبار تخصیص یافته همان دستگاه محسوب خواهد بود.
تبصره(الحاقی)- در مواردی که تنخواه گردان استان یا تنخواه گردان سایر پرداختهای استان برای پرداختهای نمایندگی خزانه دراستان کافی نباشد براساس درخواست نمایندگی مذکور که باید متکی به دلاییل ومستندات کافی باشد خزانه به تشخیص خود به میزان لازم نسبت به افزایش تنخواه گردان های مذکور از محل اعتبارات تخصیص یافته استان مربوط اقدام می نماید.
چنانچه تنخواه گردانهای فوق الذکر برای پرداختهایی از قبیل افتتاح اعتبار اسنادی یا پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده ویا سایر پرداختهایی که جنبه غیر مستمر دارد واگذار گردد باید با رعایت تبصره(۳) ماده یک این آیین نامه حداکثر ظرف مدت دو ماه با صدور درخواست لازم واریز گردد.

ماده ۳- در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده ویا برای افتتاح اعتبارات اسناد ویا سایر پرداختها تنخواه گردان دراختیار ذیحساب بنموده ویا کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز براساس مدارک مربوط از محل اعتبار تخصیص یافته در اختیار وی گذارده خواهد شد.
تبصره(الحاقی)- افزایش تنخواه گردان موضوع این ماده در مورد پرداختهایی که جنبه استمرار ندارد باید حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت با صدور درخواست وجه واریز گردد.

ماده ۴- منبای واگذاری تنخواه گردان حسابداری در مورد دستگاه‌های اجرایی که جدیداً تأسیس می شوند وسابقه پرداختهای سال قبل ندارند بجای یک دوازدهم پرداختهای سالم قبل، برآورد پرداختهای ماهانه سال جاری با رعایت سایر موارد مندرج در ردیفهای ذیل بند(الف) ماده(۱) خواهد بود.

ماده ۵- تنخواه گردان حسابداری در مورد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی که بصورت یک قلم وبدون تفکیک مواد هزینه در قانون بودجه کل کشور منظور می شود تا میزان یک دوازدهم جمع پرداختهای سال قبل با رعایت سایر موارد مندرج در ردیفهای ذیل بند(الف)ماده(۱) واگذار خواهد شد.

ماده ۶- ذیحساب از محل تنخواه گردان حسابداری در اختیار نسبت به انجام هزینه ها وسایر پرداختها ونیز تکمیل تنخواه گردان های پرداخت با رعایت مفاد این آیین نامه وسایر مقررات مربوط اقدام ودرخواست وجه لازم به منظور تکمیل تنخواه گردان حسابداری صادر وحسب مورد به خزانه ویا نمایندگی خزانه ارسال خواهد داشت.
خزانه ویا نمایندگی خزانه پس از رسیدگیهای لازم وجه درخواست را به پای اعتبارات تخصیص یافته مربوط محسوب وبه حساب بانکی دستگاه ذیربط واریز می نماید.

ماده۷- عامل ذیحساب هزینه ها وسایر پرداختهای واحد مربوط را در مواردی که تنخواه گردان پرداخت در اختیار دارد از محل تنخواه گردان مذکور پرداخت می نماید. در مواردی که برای انجام بعضی پرداختها تنخواه گردان دراختیار عامل ذیحساب نبوده ویا کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز براساس مدارک مربوط توسط ذیحساب دراختیار او گذارده خواهد شد.

ماده ۸- استفاده از تنخواه گردان دریافتی بابت هر یک از مواد هزینه ویا هر طرح برای پرداختهای مربوط به سایر مواد وطرحها مجاز نخواهد بود.

ماده ۹- ذیحساب مکلف است تنخواه گردان حسابداری دریافتی هر سال را به شرح زیر واریز نماید:
۱-مانده وجوه مصرف نشده را حداکثر تا آخر فروردین ماه سال بعد حسب مورد به خزانه ویا نمایندگی خزانه در استان برگشت دهد.
۲-برای اسناد هزینه که در سال مالی مربوط پرداخت شده است در مورد واحدهای مرکزی حداکثر تا آخر فروردین ماه ودر مورد شهرستانها و واحدهای خارج از کشور حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد درخواست لازم صادر وبا ذکر عبارت «به پای تنخواه گردان دریافتی محسوب می شود» در متن آن حسب مورد به خزانه ویا نمایندگی خزانه در استان ارسال نماید.
تبصره- ذیحساب مجاز است در مورد واحدهای خارج از کشور با توجه به تبصره(۲) ماده(۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال ضمن درخواست وجه جداگانه ای از خزانه تقاضا نماید تا مانده وجوه مصرف نشده سال قبل واحدهای مذکور را به حساب تنخواه گردان سال جاری همان واحدها منظور نماید.

ماده ۱۰- اسناد هزینه ها ی انجام شده از محل تنخواه گردان پرداخت موضوع ردیفهای (۱و۲و۳و۴و۵و۸)بند ب ماده(۱) این آیین نامه پس از تقابل مانده تنخواه گردان مذکور به کمتر از ۵۰% میزان اولیه وحداکثر در پایان هر ماه باید به ذیحساب مربوط تحویل شود تا ذیحساب پس از رسیدگی نسبت به پرکردن تنخواه گردان پرداخت تا معادل وجه اسناد تحویلی قابل قبول اقدام نماید.
تبصره- مهلت مذکور دراین ماده در مورد تنخواه گردان پرداخت واحدهای خارج از کشور موضوع ردیف(۳) بند(ب) ماده(۱) دوماه خواهد بود.

ماده۱۱- تنخواه گردان پرداخت حداکثر تا پایان هر سال مالی قابل استفاده خواهد بود وبایستی با برگشت مانده وجوه مصرف نشده وتحویل اسناد قابل قبول مربوط به پرداختهای انجام شده در مواعد زیر واریز گردد:
۱-تنخواه گردان موضوع ردیفهای(۱و۲و۴و۵و۸) بند ب ماده یک حداکثر تا پایان سال مالی.
۲-تنخواه گردان های موضوع ردیفهای(۶)و(۷) بند ب ماده یک حداکثر ظرف مدت یک هفته حسب مورد پس از انجام مأموریت مربوط وپرداخت حقوق ومزایای کارگران.
۳-تنخواه گردان موضوع ردیف(۳) بند ب ماده یک حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد.
تبصره۱-مهلت مقرر در بند یک این ماده در صورت لزوم با توجه به طبع وماهیت کار ویا بعد مسافت وسایر عوامل مؤثر حداکثر تا بیستم فروردین ماه سال بعد از طرف ذیحساب قابل تمدید خواهد بود.
تبصره۲-وزارتخانه ها وموسسات دولتی با توجه به تبصره ۲ ماده(۶۳)قانون محاسبات عمومی کشور می توانند در صورت لزوم با ذکر موارد وتوجیهات لازم به وزارت امور اقتصادی ودارایی پیشنهاد نمایند که مانده وجوه مصرف نشده مربوط به تنخواه گردان پرداخت واحدهای خارج از کشور آنها در پایان هر سال مالی به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد ودر صورت موافقت وزارت امور اقتصادی ودارایی با پیشنهاد مذکور به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
۱-دستگاه‌های فوق الذکر فهرست مانده وجوه مصرف نشده واحدهای خارج از کشور خود را حاوی اطلاعات مربوط به میزان مانده وجوه مصرف نشده واحدهای خارج از کشور خود را حاوی اطلاعات مربوط به میراز مانده مصرف نشده، محل تأمین اعتبار تنخواه گردان اولیه وسال مالی مورد عمل، از طریق ذیحساب دستگاه مربوط به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی ودارایی با توجه به فهرست موضوع بند یک، مجموع مانده وجوه مصرف نشده واحدهای خارج از کشور هر یک از دستگاه‌های فوق را از یک طرف به پای تنخواه گردان حسابداری سال مالی مربوط محسوب واز طرف دیگر به حساب تنخواه گردان حسابداری سال آتی دستگاه ذیربط منظور می نماید.

ماده ۱۲- اختیارات دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده در این آیین نامه در مورد تنخواه گردانهایی که برای اجرای طرحهای عمرانی در اختیار شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود بعهده بالاترین مقام اجرایی شرکت ویا مؤسسات ونهاد عمومی غیر دولتی مربوط می باشد.

ماده ۱۳- کارپردازان وسایر مأمورانی که از طرف عامل ذیحساب جوهی در اختیار آنان گذارده شده است مکلفند نسبت به واریز وجوه مذکور به ترتیب مواعد مقرر در ماده (۱۱) این آیین نامه اقدام نمایند.
تبصره- عاملین ذیحساب مکلفند در مورد واریز وجوه مذکور در این ماده پیگیری های مستمر ولازم معمول نمایند ودر صورت تأخیر در واریز ویا بروز کسری در ابواب جمعی افراد فوق الذکر ضمن انجام اقدامات لازم وبه موقع مراتب را کتباً به ذیحساب و رییس واحد اجرایی وسایر مراجع ذیربط گزارش نمایند.

ماده ۱۴- ذیحساب مجاز است به منظور ایجاد تسهیل درامر پرداخت هزینه های واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی اختیار واگذاری تنخواه گردان ضروری برای انجام هزینه های موضوع ردیفهای(۵و۶و۷) بند (ب) ماده یک این آیین نامه را به عاملین ذیحساب ذیربط تفویض نماید ودر اینگونه موارد عاملین ذیحساب نسبت به واگذاری تنخواه گردانهای لازم برای پرداختهای ضروری حسب مورد تا میزان مقرر در بندهای فوق از محل تنخواه گردان پرداخت دراختیار اقدام خواهند نمود.

ماده۱۵- عاملین ذیحساب وسایر کسانی که به موجب این آیین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند مکلفند در صورتی که اسناد هزینه های انجام شده از محل تنخواه گردان مذکور که به ذیحساب ارایه می نمایند دارای نواقصی باشد در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند.
در صورتی که رفع نقص برخی از این اسناد به علت کوتاهی فرصت تا آخر سال مالی مقدور نگردد ذیحساب اسناد هزینه مذکور را به منظور جلوگیری از تأخیر در تنظیم حساب در سر فصلی تحت عنوان اسناد هزینه واخواهی شده در دفاتر اعمال حساب خواهد نمود.
اعمال حساب اسناد مزبور رافع مسیولیت عامل ذیحساب وسایر دریافت کنندگان تنخواه گردان پرداخت در مورد واریز آن نخواهد بود ودر صورتی که افراد مذکور تا آخرین مهلت تنظیم حساب سالانه نسبت به رفع نقص از اسناد واخواهی شده و واریز تنخواه گردان دریافتی اقدام ننمایند ذیحساب مکلف است علاوه بر پیگیری به موقع موضوع، مراتب را همراه با فهرست اسناد هزینه واخواهی به وزارت امور اقتصادی ودارایی ودیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

ماده ۱۶- ذیحساب مؤظف است به محض اطلاع از بروز کسری در تنخواه گردان عامل ذیحساب وسایر مأمورانی که تنخواه گردان پرداخت در اختیار دارند ضمن رسیدگی وتعیین مبلغ کسری معادل مبلغ تعیین شده از حساب تنخواه گردان پرداخت کسر وبه حساب کسری ابواب جمعی افراد مذکور منظور ومراتب را طبق مقررات مربوط جهت اطلاع واقدامات قانونی لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشورو دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام وموضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.
تبصره- کسری حاصله در تنخواه گردان رد سپرده واگذاری به عاملین ذیحساب نیز مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

ماده ۱۷- عاملین ذیحساب وسایر دریافت کنندگان تنخواه گردان پرداخت موضوع ردیف های (۲و۵و۸) بند ب مکلفند در پایان هر ماه خلاصه حسابی حاوی اطلاعات مربوط به میزان دریافتی تنخواه گردان پرداخت وسایر وجوهی که دریافت داشته اند وپرداختهای انجام شده از محل دریافتهای مذکور ومانده مصرف نشده تا پایان ماه مورد عمل تهیه وبه ذیحساب ذیربط ارایه نمایند. خلاصه حساب مذکور بایستی مستند به اسناد ومدارک مثبته باشد.

ماده ۱۸- ذیحساب علاوه بر دریافت خلاصه حساب موضوع ماده(۱۷) مکلف است به طرق مقتضی از قبیل بازرسی در محل یا اعزام مأمور ویا برقراری سیستم گزارش گیری مطمین به موجودی عاملین ذیحساب رسیدگی نماید ، ودر صورت ملاحظه کسری ویا پرداختهایی که منطبق با قوانین ومقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.

ماده ۱۹- دستور العمل حسابداری واریز تنخواه گردان های موضوع این آیین نامه در اجرای ماده(۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور تهیه وابلاغ خواهد شد.
محمد جواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی ودارایی