سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

الحاق عبارتی به ماده (7) آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آم

الحاق عبارتی به ماده
(7) آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

شماره‌ : .31574ت 31747ه¨

تاریخ : 1383.09.15
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی - سازمان‌
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.8 بنا به پیشنهاد شماره .2528هـ مورخ 1383.6.11
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران‌تصویب نمود:
در ماده (7) آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی‌،موضوع تصویبنامه شماره .30881ت‌26104هـ مورخ 1382.6.4 عبارت‌ "نرخ سود بخش
صنعت‌" به‌عبارت "نرخ سود بخش خدمات‌" اصلاح و بعد از عبارت "تسهیلات بانکی
پرداختی‌" عبارت‌ "و مابه‌التفاوت‌نرخ سود بخش صنعت با بخش خدمات‌" اضافه می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور