سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اصلاح ماده (6) آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و

اصلاح ماده (6) آیین‌نامه
تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و پژوهشی

شماره‌ : .54102ت 31941ه¨

تاریخ : 1383.10.15
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.10.7 بنابه پیشنهاد شماره .13258و مورخ
1383.9.23وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران‌تصویب نمود:
ماده (6) آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی‌، موضوعتصویبنامه شماره .30881ت‌26104ه¨ مورخ 1382.6.4 و تبصره‌های آن به
شرح زیر اصلاح می‌گردد:
"ماده 6 ـ به اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
دولتی کهدارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و
فناوری و بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی می‌باشند و یا به موجب قانون تأسیس شده‌اند
و احکام عضویت هیأت علمی آنها مورد تأییدهیأت ممیزه مرکزی وزارتخانه‌های یادشده و
یا هیأت ممیزه منصوب وزارتخانه‌های مزبور می‌باشد،فوق‌العاده خاصی تحت عنوان‌
"فوق‌العاده ویژه هیأت علمی‌" پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق‌العاده‌مذکور به شرح
زیر خواهد بود:
ضریب فوق‌العاده ویژه‌× حقوق (مرتبه و پایه‌)(1) = فوق العاده ویژه هیأت علمی
ضریب فوق‌العاده ویژه برای اعضای هیأت علمی برحسب رتبه به شرح زیر است‌:
الف ـ مربی آموزشیار 3.6
ب ـ مربی 4
ج ـ استادیار 5.6
د ـ دانشیار 5.2
ه¨ ـ استاد 4.8
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است منابع مالی لازم برای اجرای
این تصویبنامه‌را پیش‌بینی و تأمین نماید.
این تصویبنامه از تاریخ 1383.11.12 لازم الاجرا است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - به موجب نامه شماره 31941.63387 مورخ 1383.10.30 دبیر هیأت دولت عبارت «حقوق
(مرتبه و پایه‌)» به‌اشتباه عبارت «حقوق (مبنا)» تحریر شده بود که به شرح فوق
اصلاح گردید.