سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش‌

آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی
‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش‌

شماره‌ : .30881ت‌26104هـ

تاریخ‌ : 1382.06.04
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی - سازمان‌
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم‌،
تحقیقات وفناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای
قسمت "هـ" بند (3) تصویبنامه شماره‌.25171ت‌23269هـ مورخ 1380.5.28، موضوع
راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی‌دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
ماده 1- در این آیین‌نامه عضو هیأت علمی به کسی اطلاق می‌شود که طبق قوانین و
مقررات مصوب درکادر آموزشی و پژوهشی یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی و مراکز تحقیقاتی مصوب‌شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم‌،
تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌به صورت رسمی قطعی‌، رسمی
آزمایشی و یا پیمانی استخدام شده و با حداقل رتبه استادیاری مشغول به‌خدمت باشد.
ماده 2- صندوقهای غیردولتی رفاه اعضای هیأت علمی در وزارتخانه‌های ذی‌ربط و
دانشگاهها و مراکزپژوهشی وفق ضوابط و مقررات مربوط برای حمایت و پشتیبانی نیازهای
معیشتی و علمی اعضای هیأت‌علمی تأسیس می‌گردد. سرمایه این صندوق از طریق مشارکت
دولت و بانکها و مؤسسات اعتباری و کمک‌اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه‌گذاری
دانشگاهیان تأمین می‌گردد.
ماده 3- شرکتها و دستگاههای تأمین کننده خدمات آب‌، برق‌، گاز و تلفن موظفند حق
انشعاب خدمات‌مذکور برای یک واحد مسکونی متعلق به عضو هیأت علمی مشمول این
آیین‌نامه و یا مجموعه مسکونی‌اعضای هیأت علمی را به صورت خارج از نوبت و طی اقساط
حداکثر سه ساله تأمین کنند.
ماده 4 - برای مشمولان این آیین‌نامه جهت انجام مسافرتهای هیأت علمی و پژوهشی به
خارج از کشور(یک بار در سال‌) پنجاه درصد (50%) تخفیف در هزینه بلیط هواپیما در
نظر گرفته می‌شود.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را در ردیفهای
مربوط در بودجه‌سنواتی دستگاهها به منظور پرداخت به شرکتهای هواپیمایی بابت پنجاه
درصد (50%) باقیمانده بهای بلیط‌اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی مشمول این آیین‌نامه پیش‌بینی نماید.
ماده 5 - افراد مشمول این آیین‌نامه در مراتب استادی و همچنین اعضای هیأت علمی
نمونه که به تأییدوزارتخانه‌های ذی‌ربط رسیده باشند و اعضای رسمی فرهنگستانهای
کشور با ارایه معرفی‌نامه از مؤسسه‌ذی‌ربط می‌توانند در فرودگاههای کشور از جایگاه
تشریفات ویژه استفاده کنند.
ماده 6 - به منظور تداوم سیاست بهبود کیفیت در آموزش عالی و تحقیقات‌، ارتقای
بهره‌وری و حضورفعال و مستمر اعضای هیأت علمی و ایجاد شرایط لازم برای تحقق رسالت
و اهداف نظام آموزش عالی کشورفوق‌العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز
پژوهشی که علاوه بر وظایف مندرج در آیین‌نامه‌استخدامی اعضای هیأت علمی و حداقلهای
مندرج در آیین‌نامه ترفیع‌، بیشترین حضور را در محل کار داشته‌باشند و فعالیتهای
پژوهشی و خدمات علمی کیفی و ویژه‌ای ارایه نمایند، افزایش می‌یابد.
میزان این افزایش از حاصل ضرب ضریب بهره‌وری در مجموع حقوق و پایه و فوق‌العاده
شغل وفوق‌العاده جذب مرتبه به صورت زیر محاسبه می‌شود:
2 < میزان بهره‌وری <صفر و .4(10ـA)= ضریب بهره‌وری‌
عدد A از جمع امتیازات آیین‌نامه ارتقاء باتوجه به دستورالعمل اجرایی که توسط هر
یک از وزارتخانه‌های‌علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی
تدوین و تصویب می‌گردد تعیین می‌شود.
تبصره 1- حداکثر مشمولان فوق‌العاده موضوع این ماده چهل درصد (40%) اعضای هیأت
دانشگاههاخواهند بود.
تبصره 2- اعتبار موردنیاز برای اجرای این ماده از بهمن ماه سال 1382 از محل
صرفه‌جویی اعتبارات‌مصوب و درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی تأمین و
برای سالهای بعد، در بودجهسنواتی پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره 3- حداکثر تا سقف ده درصد (10%) با تصویب هیأت امنای هر مؤسسه از مربیان
شاغل در هردانشگاه و یا مؤسسه پژوهشی می‌توانند از امتیاز موضوع این ماده استفاده
نمایند.
ماده 7- اعضای هیأت علمی مشمول این آیین‌نامه می‌توانند به منظور خرید یک دستگاه
خودرو ازتولیدات داخلی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت خودرو، حداکثر یکصد میلیون
(100.000.000) ریال‌تسهیلات دراز مدت و با پنجاه درصد (50%) نرخ سود بخش صنعت از
بانکهای کشور وام دریافت کنند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار معادل پنجاه درصد (50%)
باقیمانده نرخ سودتسهیلات بانکی پرداختی را در ردیف اعتباری خاص در بودجه سالا نه
کشور پیش‌بینی نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور