سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی

قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی 

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

قانون صندوق رفاه دانشجویان 

قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی 

قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب
 بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص

دستورالعمل جابجائی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دستورالعمل انقتال دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

قانون «اعزام دانشجو به خارج از کشور»

آیین نامه انتقال دانشجو از طریق جابجائی مصوب وزارت فرهنگ آموزش عالی و
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رأی صادره یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ
 24/10/1368 در مورد معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی
 عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها و دیگر مؤسسات
 آموزش عالی پذیرفته می شوند

مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در مورد آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از
 کشوردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل

آئین نامه "انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از
 کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل"

م-مصوبه یک--صد و نود و ششمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ
 30/2/1369 در مورد واگذاری پاره أی از اختیارات شورای عالی
برنامه ریزی به دانشگاهها

 

قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون صندوق رفاه دانشجویان

قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی

قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب
 بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص

دستورالعمل جابجائی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دستورالعمل انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

قانون «اعزام دانشجو به خارج از کشور»

آیین نامه انتقال دانشجو از طریق جابجائی مصوب وزارت فرهنگ آموزش عالی و
 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

رأی صادره یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ
 24/10/1368 در مورد معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی
 عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند

مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در مورد آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل

آئین نامه "انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از
 کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل"

م-مصوبه یک--صد و نود و ششمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ
 30/2/1369 در مورد واگذاری پاره أی از اختیارات شورای عالی

 برنامه ریزی به دانشگاهها

 

قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی

ماده یک  وظایف وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - بررسی و ارائه هدفهای اساسی و خط مشی های کلی و برنامه ریزی در همه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی و ایجاد هماهنگی میان آنها

ب - تعیین اصول کلی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی

ج - تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی

د - هماهنگ کردن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و ضوابط و اصول کلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و همچنین سایر مستخدمین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هریک از سازمانهای مزبور

ه- هماهنگ کردن ضوابط و اصول کلی مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهیل فعالیت سازمانهای مزبور با توجه به مقتضیات خاص هریک

و- برنامه ریزی جامع توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی به منظور تربیت نیروی انسانی کاردان و متخصص موردنیاز کشور

ز- تعیین خط مشی کلی در مورد اعزام دانشجو به خارج و نظارت و سرپرستی بر امر اعزام و تحصیل و بازگشت و بکارگماری دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند یا فرستاده می شوند

ح - اتخاذ تدابیر لازم جهت ترویج علوم وهدایت و ارشاد کوششهای پژوهشی و حمایت از محققان کشور و ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای پژوهشی

ط - نظارت بر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها

ی - تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسساعت علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور

ک - فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران و کارشناسان آموزشی موردنیاز موسسات آموزش عمومی

ل - ایجاد و اجازه تأسیس تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هریک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی

م - همکاری با سازمان برنامه و بودجه در بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی که توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به وزارت علوم و آموزش عالی تسلیم می شود

ن - اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو و امور بورسهایی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی تخصیص داده می شود و توسعه و نظارت در روابط علمی بین المللی در سطح آموزش عالی و پژوهشهای علمی

ماده 2 - به منظور فراهم آوردن و موجبات ایفای وظایفی که به وزارت علوم و آموزش عالی محول است و برای تبادل نظر با مسئولان آموزش عالی به منظور تدوین ضوابط علمی و آموزش و مالی و استخدامی و اداری متناسب و ایجاد هماهنگی لازم در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شورائی به نام شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با ترکیب اعضائی که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می گردد و روسای دانشگاهههای کشور و رئیس دانشسرای عالی عضویت شورای مرکزی را خواهند داشت وظایف شورای مرکزی پس از کسب نظر از شورا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تبصره این شورا دارای دبیرکل خواهد بود که از میان استادان دانشگاهها به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی به فرمان رئیس جمهور منصوب می شود

ماده 3 - به منظور تعیین هدفهای آموزش ملی و تشخیص اصول کلی کوششهای آموزشی و پژوهشی مؤسسات آموزشی از سطح کودکستان تا مراحل تخصصی عالی و تهیه برنامه درازمدت گسترش آموزش و پرورش برای همه کودکان و جوانان مستعد و شایسته ونظارت بر برنامه های آموزشی و برنامه های ارتباطات جمعی از نظر تربیتی و ایجاد هماهنگی و ارتباط منطقی میان همه سطوح آموزشی شورائی به نام "شورای آموزش کشور" با وظایف و ترکیب اعضا که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزات آموزش و پرورش به تصویب هیأ-ت وزیران می رسد در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می شود

ماده 4 - به منظور تعیین خط مشی اساسی پژوهشهای علمی و مرتبط ساختن آنها با نیازهای عمرانی و علمی کشور و هماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی مؤسسات علمی و تعیین ضوابط لازم برای کوششهای پژوهشی شورائی به نام شورای پژوهشهای علمی کشور" با وظایف و ترکیب اعضا که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران می رسد در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می شود

ماده 5 - به منظور کمک به اجرای وظایف مندرج در ماده یک این قانون در زمینه برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم و آموزش عالی می تواند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مؤسسات لازم را بوجود آورد

ماده 6 - برای اجرای وظایفی که در زمینه امور دانشجویان براساس ماده یک این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی محول است سازمانی به نام سازمان امور دانشجویان کشور تابع وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می شود

تبصره - رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیرع لوم و آموزش عالی و به فرمان رئیس جمهور منصوب می شود و حقوق و مزایای این مقام به پیشنهاد وزیر مزبور وسیله شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد

ماده 7 - هرگونه فعالیت اشخاص و مؤسسات که به نحوی از انحاء به امور دانشجویی که با وظایف وزارت علوم و آموزش عالی مرتبط می شود موکول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی بدون ارائه این اجازه نامه از ثبت مؤسسه خودداری خواهد نمود

ماده 8 - درصورتیکه به تشخیص وزارت علوم و آموزش عالی موسس یا مؤسسان هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی برخلاف آئین نامه و ضوابط مقرر از طرف وزارت علوم و آموزش عالی رفتار نمایند وزارت مزبور می تواند با تصویب شورای گسترش و آموزش عالی از آنان سلب دخالت نماید و خود رأسا وظایف آنرا بر عهده گرفته و با جانشین هریک از آنان را تعیین نماید

آئین نامه و ضوابط اجرایی این ماده ازطرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده 9 - آئین نامه های لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فهرست مؤسسات پژوهشی مشمول این قانون توسط وزارت علوم و آموزش عالی با تأیید سازمانهای مربوط تهیه و به تصویب هیأ- وزیران می رسد

تبصره - موسسات پژوهشی غیرمشمول وابسته به وزارتخانه ها به ترتیب مقرر در قواننی و آئین نامه های موجود بکار خود ادامه خواهند داد و ازجهت هماهنگی فعالیتهای پژوهشی خود با برنامه ها و هدفهای پژوهشی کشور برنامه پژوهشی خود را به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی خواهند رسانید

ماده 10 - تا زمانی که اساسنامه ها و آئین نامه های اجرایی این قانون به تصویب مراجع مذکور در این قانون نرسیده است در هر مورد مقررات فعلی معتبر و لازم الاجراء است

ماده 11 - کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است ملغی می شود

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 31/4/53 در جلسه فوق العاده روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنچاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

روزنامه رسمی شماره 10345 - 10/6/1359

25/4/1359