سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشور

۱۳۸۸/۱۱/۲۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشور شماره231413/ت43913ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشور

       ماده1ـ به منظور تشخیص صلاحیت‌های موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، « کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود:
       الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس).
       ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر).
       ج ـ مسئول واحد محل خدمت کارمند.
       د ـ مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی.
       هـ ـ یک نفر متخصص سنجش و اندازه‌گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
       ماده2ـ شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت‌ها، حداقل امتیاز لازم دوره‌های آموزشی، فرایند صدور حکم استخدامی قطعی و یا نحوه اعمال یکی از روش‌های مذکور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهدرسید.
       ماده3ـ در طی دوره آزمایشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه‌های اجرایی و اعزام به مأموریت بلامانع است.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی