سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳۸۸/۱۱/۲۱
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره231400/ت43909ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1388 آیین‌نامه بند و تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

       ماده1ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سمت مدیران حرفه‌ای را قبل از انقضای مدت چهارسال در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند:
       1ـ انتصاب به مقام بالاتر.
       2ـ انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن.
       3ـ درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.
       4ـ طی دوره‌های آموزشی موردنیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزش مدیران موضوع ماده (56) قانون مدیریت خدمات کشوری.
       5 ـ کسب حداقل (85%) کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی برای بالاتر.
       6 ـ از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی.
       7ـ بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه.
       8 ـ ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید بالاترین مقام دستگاه.
       9ـ براساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
       10ـ دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از (70%) کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد/ یا یک سال پایین‌تر از (60%).
       11ـ حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت.
       12ـ واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون.
       13ـ تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
       ماده2ـ دستگاه‌های اجرایی یکی از پستهای معاونین مقامات اجرایی ذکرشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان پست ثابت در تشکیلات تفصیلی خود مشخص و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمور می‌رسانند و در تغییر آن نیز همین مراحل طی خواهدشد.
       ماده3ـ شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعیین می‌گردد:
       الف ـ فرد موردنظر کارمند رسمی باشد.
       ب ـ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفید و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
       تبصره ـ دستگاه‌ها می‌توانند علاوه بر شرایط فوق، شرایط اختصاصی دیگری را تعیین و پس از تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال نمایند.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی