سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳۸۸/۱۱/۲۱
آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 231327/ت43915ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (3) ماده(48) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری

       ماده1ـ کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (103) قانون مذکور، بازخرید می‌گردند.
       ماده2ـ وجوه مربوط به بازخریدی کارمندانی که در اجرای این آیین‌نامه بازخرید خدمت می‌شوند به اضافه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده آنان، براساس تبصره (1) ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تعیین خواهد شد.
       ماده3ـ هرگونه به کارگیری کارمندان بازخریدی در دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و دستگاهها نمی‌توانند هیچگونه پرداختی به آنان از هر محل داشته باشند.
       ماده4ـ دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین‌نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی