سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی

قانون نحوه‌ انجام‌ امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و تحقیقاتی

مصوب١٨/١٠/١٣۶٩مجلس شورای اسلامی

تاریخ بروز رسانی:یکشنبه ۵ آذرماه ١٣٨٨

 

ماده‌1 - امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و تحقیقاتی که‌ براساس‌ مجوزهای‌ رسمی‌ وزارتین‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی تاسیس‌ شده‌ یا می‌شود در‌ این‌ قانون‌ (مؤسسه‌) نامیده‌ می‌شوند صرفا تابع ‌‌این‌ قانون‌ و ‌آیین‌نامه‌های‌ اجرایی آن‌ می‌باشند.

تبصره‌ - اصلاحاتی که ‌در ‌این‌ قانون ‌بکار رفته‌ است‌ تابع ‌تعاریف‌ مندرج‌ در قوانین‌ و مقررات ‌مربوط می‌باشد.

 

ماده2- اعتبارات‌ جاری‌ و عمرانی ‌این‌ مؤسسات‌ و همچنین‌ اعتبارات‌ اختصاصی (معادل‌ درآمدهای‌ اختصاصی برآورد شده‌ از سوی‌ مؤسسات‌) همه‌ ساله‌ صرفا در قالب‌ برنامه‌ و طرح‌ به‌ صورت‌ کمک‌ در بودجه‌ کل‌ کشور منظور و تصویب‌ می‌شود.

 

ماده‌ 3- تخصیص‌ اعتبارات‌ جاری‌ و عمرانی هر سه‌ ماه‌، حداقل‌ به‌ ماخذ سه‌ دوازدهم‌ بودجه‌ مصوب‌ و در مورد اعتبارات‌ اختصاصی معادل‌ کلیه‌ درآمدهای‌ وصولی که‌ به‌ خزانه‌ واریز شده‌ است‌ از طریق‌ دستگاه‌های‌ اجرائی ذیربط در اختیار هر یک‌ از مؤسسات‌ قرار می‌گیرد.

 

ماده‌4- کلیه‌ اعتبارات‌ جاری‌ و عمرانی و اختصاصی منظور در قانون‌ بودجه‌ کل‌کشور تا آخر سال‌ مالی قابل‌ تعهد و پرداخت‌ است‌ و مانده‌ وجوه‌ اعتبارات ‌مصرف‌ نشده‌ هر سال‌ به‌ سال‌ بعد منتقل‌ و ضمن‌ بودجه‌ تفضیلی آن‌ سال‌ مؤسسه ‌منظور خواهد شد.

ماده‌ 5- کلیه‌ مؤسسات‌ موضوع ‌‌این‌ قانون‌ می‌توانند در جهت‌ اجرا و تکمیل‌ پروژه‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی وتحقیقاتی و عمرانی از هدایا و کمکهای‌ مردمی‌استفاده‌ نمایند و نحوه‌ هزینه‌ کردن ‌‌اینگونه‌ کمکهای‌ مردمی‌تابع ‌‌آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیات‌ امنای مؤسسات ‌ذیربط به‌تصویب‌ وزارتین‌ مربوطه‌ برسد.

 

ماده‌ 6- به‌ وزارتین‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی اجازه‌ داده‌ می‌شود در جهت ‌‌ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ احداث‌، تعمیر، نگهداری‌ وخدمات‌ سلف‌ سرویس‌ها، خوابگاه‌های‌ دانشجویی و تامین‌ مسکن‌ اعضای‌ هیات‌ علمی، شرکت‌ سهامی‌خاص‌ تاسیس‌ نماید که‌ اساسنامه‌‌ این شرکتها با پیشنهاد مشترک‌ وزرای‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

ماده7- ‌این ‌مؤسسات‌ مکلفند حساب‌ کلیه‌ اعتبارات‌ و هزینه‌ها را نگهداری‌ و صورتحساب‌ دریافت‌ و پرداخت‌ هر ماه‌ و حساب‌ نهایی هر سال‌ را تنظیم‌ و پس‌ از گواهی ذیحساب‌ به‌ همراه‌ اسناد و مدارک‌ مربوطه‌ جهت‌ رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان‌ محاسبات‌ قرار دهند و یک ‌نسخه‌ از صورتحساب‌ دریافت ‌و پرداخت‌ هر ماه‌ و حساب‌ نهایی هر سال‌ را به‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی ارسال‌ نمایند.

 

ماده‌ 8- ‌این مؤسسات‌ مکلفند گزارش‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ سالانه‌ را بر اساس‌ اهداف‌ پیش‌بینی شده‌ در بودجه‌، به‌ کمیسیونهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداری‌ و بهزیستی مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ارسال‌ نمایند.

 

ماده‌ 9- ‌آیین‌‌نامه‌ اجرایی هریک‌ از موارد فوق‌ برحسب‌ نیاز به‌ پیشنهاد هیات‌ امنای‌ مؤسسات‌ مربوطه‌ و تصویب‌ مشترک‌ وزرای‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی قابل‌ اجرا خواهد بود.

تبصره‌ - ترکیب‌ هیاتهای‌ امناء مطابق‌ مصوبه‌ جلسات‌ 181 و 183 مورخ‌ 9 و 23/12/67 شورای عالی انقلاب‌ فرهنگی تعیین‌ می‌شود.

 

ماده10- ‌این‌قانون‌ از اول‌ سال‌ 1370 لازم‌الاجرا بوده‌ و از تاریخ‌ مذکور قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌کشور وآیین‌ نامه‌ معاملاتی دولتی به‌ استثنای‌ ماده‌ 31 قانون‌ مذکور در مورد ‌این‌ مؤسسات‌ نافذ نخواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ هیجدهم‌ دیماه‌ یکهزار و سیصد وشصت‌ و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌تصویب‌ و در تاریخ‌ 26/10/69 به‌ تایید شورای‌ نگهبان‌رسیده‌ است‌.