سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی[1]

تاریخ بروز رسانی:پنج شنبه ۵ آذر١٣٨٨

 

 • ماده 1 - ترکیب هیت امناء:

هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری[2] و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته بخود ( مؤسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانهای فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاهها نمی‌شود)[3] که در این قانون «مؤسسه» نامیده می‌شود، هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف – وزیر. "در دانشگاههای علوم پزشکی جلسات هیأت امنا، سالانه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل می‏شود و در بقیه جلسات، به جای وزیر، نماینده وی می‏تواند شرکت کند. در جلسه‏ای که وزیر حضور ندارد، رییس هیات را خود اعضای هیات امنا انتخاب می‏کنند". [ 4]

ب – رئیس مؤسسه

ج – 4 تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د – رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[5]

تبصره – حداقل دو تن از شخصیتهای بند «ج» باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.

 • ماده 2 – نحوه انتخاب و مدت اعضای بند «ج» ماده 1:

اعضای بند «ج» به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیاتهای مذکور امضا می‌نماید. اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می‌توانند عضویت در دو هیات امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است[6].

تبصره – رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی بمنظور تسریع در پیشرفت کار می‌تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورایعالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.

 • ماده 3 – ریاست هیات امنا:

ریاست هیات امنای مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 • ماده 4 – دبیر هیات امنا:

دبیر هیات امنا رئیس مؤسسه مربوط خواهد بود.

 • ماده 5 – تشکیل شدن هیات امنا از یک یا چند مؤسسه:

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امنا قرار دهند. در چنین مواردی کلیه رؤسای «مؤسسات[7]» عضو هیات امنا می‌باشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان یکی از این رؤسا انتخاب خواهند کرد.

 • ماده 6 – نحوه انتخاب اعضای بند«ج» ماده1 در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها:

در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند «ج» ماده 1 عضویت و یا ریاست هیات امنا را عهده دار خواهد بود.

تبصره – در این گونه مؤسسات سایر اعضای بند «ج» ماده 1 به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط مطابق روش ماده 2 و تبصره ذیل آن انجام می‌گردد[8].

 • ماده 7 – وظایف و اختیارات هیات امنا:

الف – تصویب آیین‌نامه داخلی

ب – تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[9] به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه

هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه

و – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز – تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه

ح – کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی

ط – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

ی – پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

ک – تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ل – تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن

م – بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.

ن – تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

 • ماده 8 – اعتبارات مؤسسه:

اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3 ماه به ماخذ سه داوزدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.

 • ماده 9 – امور مالی و معاملاتی:

امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسباتی عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه معاملاتی دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

 • ماده 10 – رسیدگی به حسابهای سالانه مؤسسه:

رسیدگی به حسابهای سالانه مؤسسه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.

 • ماده 11 – عمل بر طبق مقررات سابق:

مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

 

 


[1]مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورایعالی انقلاب فرهنگی

[2] وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق

[3] عبارت داخل پرانتز بر اساس دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 25/1/1371 شورایعالی انقلاب فرهنگی اضافه شده است.

[4]عبارت داخل گیومه بر اساس چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 15/8/1380 شورایعالی انقلاب فرهنگی اضافه شده است.

[5] وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه سابق

[6] ماده 2 براساس دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 30/11/1369 شورایعالی انقلاب فرهنگی بشرح متن اصلاح و تبصره ذیل آن نیز اضافه شده است.

[7] بر اساس دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 25/1/1371 شورایعالی انقلاب فرهنگی عبارت مؤسسات جایگزین دانشگاهها شده است.

[8] تبصره ماده 6 براساس دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 30/11/1369 شورایعالی انقلاب فرهنگی بشرح متن اصلاح شده است.

[9]سازمان امور اداری و استخدامی سابق