سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

 
 

شماره 44439/206                                     20/9/1390

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ـ
 سازمان‌های وابسته و مؤسسات دولتی ـ  نهادهای انقلاب اسلامی
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کشور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود:
ماده1ـ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی:                               رییس شورا
ـ معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه:          نایب رییس
ـ یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رییس شورا:                   عضو
ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور:            عضو
ـ رییس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه: عضو، دبیر شورا
                                                                                                        ومسئول‌دبیرخانه
ـ ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه:                             عضو
ـ فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه                                عضو
ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس شورا:            عضو
تبصره ـ شورا می‌تواند حسب مورد از رؤسای کمیسیون تحول اداری دستگاه‌های وابسته و نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
ماده2ـ شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود:
ـ هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان‌های وابسته
ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب
ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
ـ بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری
ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز وزارتخانه‌‌ یا سازمان در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان
ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و تابعه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط برای تعیین تکلیف نیروی انسانی و منابع سازمان‌های وابـسته‌ای که براساس قانون باید ادغام، منـحل، واگذار و یا وظایف آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل شود.
ـ بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست‌های مناسب برای منطقی‌سازی اندازه دستگاه و سازمان‌های وابسته در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوط
ـ بررسی و تأیید طرح‌های لازم برای تمرکززدایی اداری از طریق انتزاع وظایف اجرایی از مرکز و انتقال آن به واحدهای استانی
ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه
ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ و سازمان‌های وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
تبصره1ـ تمامی مصوبات شورا، پس از تأیید رییس شورا و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
تبصره2ـ شورا می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نماید.
ماده3ـ کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
ـ رییس یا بالاترین مقام سازمان یا مؤسسه:                         رییس کمیسیون
ـ معاون توسعه منابع انسانی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:          نایب رییس
ـ یکی از معاونان سازمان یا مؤسسه به انتخاب رییس کمیسیون:            عضو
ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
 درصورت معرفی:                                                        عضو
ـ مدیر نوسازی و تحول اداری سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:        عضو،دبیرکمیسیون
                                                                                                       و مسئول دبیرخانه
ـ مدیر امور مالی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:           عضو
ـ نماینده وزارتخانه ذی‌ربط:                                                    عضو
ـ فرمانده بسیج دستگاه:                                                      عضو
ـ یک نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری
به انتخاب و حکم رییس کمیسیون:                                        عضو
تبصره ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
ماده4ـشرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود:
ـ پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی‌ربط
ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب
ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
ـ بررسی و تأیید طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
ـ بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری
ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه‌ ذی‌ربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه
ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
ـ ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی‌ربط
ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه
ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوباتو اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارایه به شورای تحول اداری وزارتخانه‌ ذی‌ربط
تبصره1ـ تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
تبصره2ـ کمیسیون می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نماید.
ماده5 ـ این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 و 290/13.ط مـورخ 30/7/1379 شورای عالی اداری و 4363/11 مورخ 30/6/1377 ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور می‌شود.
ماده6 ـ وزراء، رؤسای سازمان‌های مستقل و سازمان‌های وابسته، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌دهد.
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

روزنامه رسمی 23/9/1390

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

شماره57444/27                                               16/9/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره180526                                          22/9/1390
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
«قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» که در جلسه علنی روز یکشنبهمورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57444/217 مورخ 16/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره55588/610                                6/9/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتیلغو استفساریه تبصره(3) مواد(71)و(117)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره175209                                     12/9/1390
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
«قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 55588/610مورخ 6/9/1390 مجلس شـورای اسلامی واصل گـردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
 
قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده ـ به موجب این قانون تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   + مهدی زاده - ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠

السلام علیک یا اباعبدا...الحسین

 

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠