سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اساسنامه دانشگاه غیردولتى ـ غیرانتفاعى ادیان و مذاهب ابلاغ شد

از سوی رئیس جمهور؛

اساسنامه دانشگاه غیردولتى ـ غیرانتفاعى ادیان و مذاهب ابلاغ شد

بر طبق این اساسنامه، پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت و به شیوه‌ای که این وزارت تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد و دانشگاه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به‌مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط و مقررات مربوط است

اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب» که در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 650شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد.

اصل تأسیس
به منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین‌نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» مصوب 23/7/1364 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب 31/6/1383 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب که براساس مجوزهای شماره 1619/22 مورخ 17/2/1384 و 2966/22 مورخ 17/2/1387 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) تأسیس شده است، طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود.

اهداف
1ـ تربیت مدرسان و محققان متعهد و متدین در زمینه ادیان، مذاهب اسلامی و شیعه‌شناسی
2ـ تربیت فضلای اندیشمند، ورزیده و متعهد در زمینه فعالیت‌های بین ادیانی و بین مذاهبی از جمله مناظرات تخصصی و گفت وگوهای بین ادیان و مذاهب
3ـ تقویت نهضت پاسخ به شبهات و کرسی‌های نقد و گفت وگو در عرصه اشتراکات و اختلافات مذاهب و دفاع علمی و منطقی از اسلام و تشیع
4ـ گسترش اخلاق و ارزش‌های دینی با تکیه بر مشترکات ادیان توحیدی
5 ـ تقویت روحیه خودباوری در برابر تهاجم فرهنگ‌های بیگانه و رفع وابستگی‌های علمی و فرهنگی کشور
6 ـ تقویت تولید علم بومی (ایرانی ـ اسلامی) و نگاه انتقادی ـ علمی به نظریه‌ها و متون ترجمه‌ای در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠

تنفیذ آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ب

 
 
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ تنفیذ آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای اجرا در سال 1390 شماره120849/ت47216هـ
     
     معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


    هیئـت وزیران در جلسه مـورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد مشـترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (85) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:
   آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 8313/ت37142هـ مورخ 25/1/1386 در چارچوب احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و احکام ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1390 کل کشور برای اجرا در سال 1390 تنفیذ می‌گردد. 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی    

جهت رویت متن آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠

آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

۱۳۹۰/۰۶/۱۵ آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره120837/ت47213هـ
     
     

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


   ماده1ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان شهریور ماه به کلیه دستگاهها اعلام نماید.
   تبصره ـ تا ابلاغ اولویتهای پژوهش و فناوری توسط دبیرخانه شورای عالی مذکور، اولویتها و سیاستهای ابلاغی قبلی معتبر می‌باشند.
   ماده2ـ کلیه دستگاههای موضوع بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مکلفند فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه ملی اعتبارات تحقیقاتی (سمات) نمایند. تسویه نهایی طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری منوط به ثبت در سامانه خواهدبود.
   ماده3ـ دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است پس از دریافت گزارش عملکرد از کمیسیونهای تخصصی شورای عالی، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را با نتایج و دستاوردهای پژوهشی اعتبارات موضوع جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تهیه و در مهلت قانونی موضوع جزء (1) بنـد (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه‌ها پس از تأیید در شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. 
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

شماره 120833/ت47214هـ                                                       15/6/1390
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


ماده1ـ کلـیه مشمولان بـند (91) قانون بـودجه سال 1390 کل کشـور کـه از تاریخ 1/1/1390 تا تاریخ 29/12/1390 حائز شرایط زیر باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:
   الف ـ افراد دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه‌شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه‌شدگان زن.
   ب ـ افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.
   ج ـ افرادی که به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند.
   ماده2ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.
   ماده3ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 می‌باشد.
   ماده4ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می‌باشد:
   الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره‌مندی از مفاد این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می‌گردد.
   ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه‌شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. اینگونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

 

 

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠

ابلاغ قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر

از سوی رئیس جمهور انجام شد:

ابلاغ قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر

به موجب این قانون تعطیلی عید فطر از یک روز به دو روز افزایش می یابدو از امسال علاوه بر اول شوال، دومین روز این ماه نیز تعطیل خواهد بود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور،در نامه ای به معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری،قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،"قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر"در جلسه علنی یکشنبه ششم شهریور امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب ودر هفتم شهریور به تایید شورای نگهبان رسیده بود .به موجب این قانون تعطیلی عید فطر از یک روز به دو روز افزایش می یابدو از امسال علاوه بر اول شوال، دومین روز این ماه نیز تعطیل خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠

رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی

۱۳۹۰/۰۵/۲۹ رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد شماره هـ/88/563
     
     

       تاریخ دادنامه: 10/5/1390     شماره دادنامه: 200     کلاسه پرونده: 88/563
      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
      شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی
      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
      گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
      « 1ـ آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال 1340 فوت کرده است که حین‌الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم طاهره ضمیری بوده است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت می‎کرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت 8 سال یعنی تا سال 1348 مستمری خود را دریافت می‎کرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال 1348، قانوناً مستمری وی قطع می‎شود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ 19/5/1376 فوت می‎کند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار می‎گذراند.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠