سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور

۱۳۸۸/۵/۲۰
دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور شماره100/25934/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 
            به پیوست یک نسخه دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور حاوی 22 ماده و 9 تبصره که در تاریخ 18/5/1388 به تائید و تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه ـ موحدی

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور

            ماده1ـ هدف
            در اجرای ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و به منظور تمرکز زدایی، تسهیل در نظارت و بازرسی، تقویت توان کارشناسی و تفویض اختیار به مناطق با حفظ استقلال و اختیارات کنونی ادارات کل بازرسی استان‌ها، مناطق سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌گردد.
            فصل اول ـ شورای منطقه، دبیرخانه منطقه
            ماده2ـ منطقه با عضویت چند استان همجوار یا نزدیک به هم و مرکزیت یک استان تشکیل می‌شود.
            تبصره ـ تشکیل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نیاز و با تشخیص رییس سازمان می‌باشد.
            ماده3ـ در هر منطقه شورایی مرکب از مدیران کل استان‌‌های عضو تشکیل و با همفکری و تعامل و در حدود اختیارات مقرر در ماده 11 این دستورالعمل به وظایف خود عمل می‌نماید.
            ماده4ـ مدیرکل بازرسی استان مرکز منطقه با حکم رییس سازمان به عنوان رییس منطقه منصوب و ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
            ماده 5 ـ مدیران کل عضو شورای منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقای امور و رفع مشکلات، نواقص و نارسایی‌ها مشارکت و تشریک مساعی نمایند.
            ماده6 ـ جلسات شورای مدیران منطقه حداقل ماهی یکبار با دعوت رییس منطقه و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود. مصوبات شورا با رأی اکثریت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رییس منطقه ابلاغ خواهد شد.
            تبصره ـ نسخه‌ای از مصوبات و صورت‌جلسات شورا حداکثر ظرف مدت ده روز به دفتر ریاست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان ارسال می‌گردد.
            ماده7ـ رؤسای مناطق عضو شورای سازمان بوده و موظف به شرکت منظم در جلسـات می‌باشند. ترتیب دعـوت رؤسـای مناطق توسط دفتر ریاست سازمان انجام می‌گیرد.
            ماده 8 ـ در هر منطقه دبیر‌خانه‌ای زیر نظر رییس منطقه با چهار پست دبیر، مسوول دفتر و کارشناس تشکیل می‌گردد.
            ماده9ـ دبیر و اعضای دبیرخانه توسط رییس منطقه تعیین و احکام آنان صادر می‌گردد.
            ماده10ـ در هر منطقه گروه بررسی و تنقیح گزارش زیر نظر رییس منطقه تشکیل می‌گردد. اعضای گروه به پیشنهاد شورای منطقه و تأیید و حکم مرکز منصوب می‌شوند.
            فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
            ماده11ـ شورای منطقه
            1ـ بررسی و تصویب برنامه‌های استانی و منطقه‌ای و ارسال به مرکز.
            2ـ ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه‌های نظارت و بازرسی.
            3ـ بررسی و تأیید طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های کاربردی استانی و منطقه‌ای.
            4ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی استانی و منطقه‌ای.
            5 ـ بررسی مسایل منطقه‌ای و آسیب‌شناسی مربوطه و ارایه راهکارهای مناسب.
            ماده12ـ دبیرخانه
            1ـ بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی ادارات کل منطقه.
            2ـ بررسی طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی مشترک منطقه‌ای.
            3ـ تشکیل بانک اطلاعات از منابع و نیروهای متخصص موجود در منطقه.
            4ـ طراحی و برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های علمی و آموزشی مشترک با ادارات کل بازرسی منطقه در چهارچوب سیاست‌های کلی آموزشی و پژوهشی سازمان.
            5 ـ انجام امور دبیرخانه‌ای.
            6 ـ سایر امور محوله از سوی رییس منطقه.
            7ـ بررسی پیشنهادهای دریافتی استانها و انجام بررسی‌های کارشناسی لازم و اظهارنظر درخصوص آنها و عنداللزوم طرح در شورا.
            ماده13ـ دبیر منطقه
            1ـ پیگیری مصوبات شورا
            2ـ تهیه دستورجلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مرکز پس از تأیید رییس‌شورا.
            3ـ تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز منطقه حسب مورد با تأیید رییس شورا.
            4ـ تهیه و تنظیم و ارائه گزارش‌های ادواری از فعالیتـها و عملکرد شورا و دبیـرخانه به رئیس‌شورا و سایر مراجع ذی‌ربط.
            فصل سوم ـ روش‌های اجرائی
            الف ـ برنامه‌های نظارت و بازرسی
            ماده14ـ برنامه‌های نظارت و بازرسی ادارات کل در شورای منطقه بررسی و پس از تصویب به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع جهت سیر مراحل تأیید نهائی ارسال می‌شود.
            تبصره ـ حذف و یا تغییر 10 درصد برنامه‌های استانی مصوب، توسط شورای منطقه و بیش از آن با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع می‌باشد.
            ماده15ـ برنامه‌های نظارت و بازرسی مشترک به منطقه و برنامه‌های ادارات کل استانی به ادارات کل ابلاغ خواهد شد.
            تبصره ـ رونوشت از برنامه‌های استانی به دبیرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال می‌گردد.
            ب ـ طرح‌‌های بازرسی
            ماده16ـ طرح و بازبینه برنامه نظارت و بازرسی استانی توسط اداره کل بازرسی استان تهیه و در کارگروه مربوط در دبیرخانه منطقه بررسی و تصویب گردیده و پس از تأیید رییس شورا به اداره کل بازرسی استان ابلاغ خواهد شد.
            تبصره1ـ موارد اصلاحی توسط دبیر به اداره کل اعلام می‌گردد.
            تبصره2ـ بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه‌های منطقه‌ای، سراسری و سایر موارد به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بر عهده مرکز می‌باشد.
            ماده17ـ معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مسئولیت نظارت بر نحوه تهیه طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی را بر عهده خواهد داشت.
            ج ـ انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی و ارسال گزارش:
            ماده 18ـ نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مندرج در تبصره 2 و 3 ماده 8 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان توسط هیأت‌های مشترک استان‌های منطقه انجام می‌پذیرد.
            ماده19ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی استان پس از طی مراحل آن در استان و تأیید مدیرکل بازرسی استان به دبیرخانه منطقه جهت بررسی، تنقیح و ارزشیابی در گروه مربوط ارسال می‌گردد.
            تبصره ـ گروه بررسی و تنقیح گزارش‌ها موظف است حداکثر ظرف یک هفته از زمان دریافت گزارش نتایج بررسی خود را به اداره کل بازرسی استان اعلام نماید و در موارد خاص با تأیید رئیس شورا تا یک هفته قابل تمدید است.
            ماده20ـ گـزارش نظارت و بازرسی پس از طی مراحل تنقیح و تأیید رئیـس شورا به شرح زیر ارسال خواهد شد:
            1ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی که در مورد عملکرد مدیران ادارات کل استان و یا مدیریت‌های منطقه‌ای باشد به استثنای دستگاه‌های مندرج در تبصره 2و 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و اصلاحات بعدی آن با امضای رییس منطقه ارسال می‌گردد.
            2ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی در مورد عملکرد دستگاه‌های مندرج در تبصره‌های فوق با امضای معاون ذی‌ربط سازمان در مرکز ارسال می‌گردد.
            تبصره1ـ گزارش‌های اختصاصی تابع مفاد بند 1و 2 این ماده می‌باشند.
            تبصره2ـ چنانچه مدیر کل استان و یا رئیس شورا تشخیص دهد لازم است گزارش برای مقام‌معظم رهبری و یا سران سه قوه و یا وزرا و یا معاونین آن‌ها و یا مقامات همتراز ارسال ‌گردد. پس از تأیید شورای مدیران منطقه جهت بررسی و تنقیح و طی تشریفات قانونی به مرکز ارسال می‌گردد.
            ماده21ـ در صورت اختلاف نظر بین مدیر کل بازرسی استان و کارگروه بررسی و تنقیح منطقه ابتدا اختلاف در شورای مدیران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسی و تنقیح عمل خواهد شد.
            برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
            ماده22ـ برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در مناطق به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع خواهد رسید. هزینه اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک از سرجمع اعتبارات ادارات کل بازرسی استان پرداخت خواهد شد. گواهی آموزشی دوره‌های برگزار شده در مناطق با امضای رئیس منطقه و مدیرکل توسعه منابع انسانی خواهد بود.
            این دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاریخ ...... به تصویب رسید.
                     
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی  

   + مهدی زاده - ۱:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸

قانون مصوب مجلس برای استثنا‌شدن برخی‌دستگاهها ازکاهش بودجه‌ابلاغ‌شد

دولت مکلف به تبعیض در پرداخت بودجه دستگاه‌ها شد؛

قانون مصوب مجلس برای استثنا‌شدن برخی‌دستگاهها ازکاهش بودجه‌ابلاغ‌شد

* بر اساس قانون مصوب مجلس، اعتبارات برخی دستگاه‌ها از جمله شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صد درصد تخصیص یافته و پرداخت می‌شود

 

با ابلاغ قانون اصلاح بودجه 88 که از سوی نمایندگان مجلس طی طرحی دوفوریتی به تصویب رسیده بود، دولت مکلف شد بودجه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضائیه و تعدادی دیگر از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه را به طور کامل پرداخت کند اما از بودجه جاری سایر دستگاه‌ها 2هزار میلیارد تومان کسر کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر محمود احمدی‌نژاد، قانون اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طی طرحی دوفوریتی در مجلس به تصویب رسید را جهت اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.
با وجود مخالفت دولت با تصویب این طرح دوفوریتی که عواقبی همچون کاهش اعتبار حقوق کارکنان (و البته مستثنی شدن تبعیض‌آمیز چند دستگاه) کاهش یارانه کالاهای اساسی و بودجه استان‌ها، تاخیر در ابلاغ بودجه 88 و تدوین بودجه سال 89 را به دنبال دارد، مجلس در جلسه 6مرداد 1388 اقدام به تصویب این طرح کرد و با تایید شورای نگهبان، در تاریخ 14 مرداد از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸

تصویب‌نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

۱۳۸۸/۵/۲۴
تصویب‌نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) شماره 104460/ت43081ک
   
   
       وزارت امور  اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون ـ وزارت نفت
       معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور
       وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387 ـ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387 تصویب نمودند:
       1ـ منظور از کلمه قانون و دستگاههای اجرایی در این تصویب‌نامه، به ترتیب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387 و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) قانون است.
       2ـ منظور از سازمانهای توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.
       3ـ در اجرای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون، دستگاههای اجرایی اعطاکننده مجوز مکلفند هرساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای موردنظر توسط دستگاههای اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد.
       4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید.
       5 ـ در اجرای مفاد ماده (8)قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آنها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران داشته باشد، برای تصمیم‌گیری لازم به هیئت وزیران ارائه نمایند.
       دستگاههای اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.
       6 ـ در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
       7 ـ شرکتهای دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون ظرف سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این‌گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام نمایند.
       تبصره ـ   تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکتهای دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور است. 
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

   + مهدی زاده - ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸

امکان پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان مرحله سوم وجود ندارد

مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت درگفت وگو با فارس
امکان پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان مرحله سوم وجود ندارد

خبرگزاری فارس: مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت گفت: به دلیل عدم دریافت طلب 490 میلیارد تومانی از شرکتهایی چون پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی امکان ادامه پرداخت سود سالیانه به مشمولین مرحله سوم وجود ندارد.


محمد جواد شیخ در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید، آیا ادامه پرداخت سود سالیانه 40 هزار تومانی به هر نفر از مشمولین مرحله سوم سهام عدالت متوقف شده،اظهار داشت: در حالی سود سالیانه 2 میلیون و 800 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش به حسابشان واریز شده که به دلیل عدم دریافت سود از برخی شرکتها امکان ادامه پرداخت سود سالیانه به مشمولین مرحله سوم وجود ندارد.
وی ادامه داد: مقداری از سود شرکت ها دریافت شده اما به اندازه‌ای نیست که بتوان به سایر مشمولین مرحله سوم از جمله کارکنان وزارتخانه های صنایع، دفاع، آموزش عالی و بازنشستگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی سود 40 هزار تومانی را پرداخت کرد.
شیخ طلب کارگزاری سبد سهام عدالت از شرکت ها را 490 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: عمده این طلب مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش و پتروشیمی بندر امام است که هنوز خبری از پرداخت سود مصوب آنها نشده است.
مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت در واکنش به این سئوال که این دو شرکت به تفکیک باید چه مبلغی بابت سود سال 87 باید بپردازند، خاطر نشان کرد: با توجه به واریز سود همه شرکت های پالایشگاهی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش، این شرکت باید 360 میلیارد به کارگزاری سهام عدالت پرداخت کند.پتروشیمی بندر امام نیز باید 50 میلیارد تومان بدهد که تاکنون اقدامی در این رابطه به عمل نیاورده است.
شیخ ادامه داد: پیگیری های لازم برای دریافت طلب کارگزاری سهام عدالت از مقامات مسئول ادامه دارد و به محض دریافت طلب، سود سایر مشمولین سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

   + مهدی زاده - ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸

ابلاغ آیین‌نامه خرید خدمات از بنگاه‌های غیردولتی

رئیس‌جمهور ابلاغ کرد؛

آیین‌نامه خرید خدمات از بنگاه‌های غیردولتی

"بر اساس تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44 ،خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت مجاز است"

 

رئیس‌جمهور در چارچوب اجرای قانون اصل 44، آیین‌نامه اجرایی خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی را ابلاغ کرد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸

نحوه اولویت بندی بنگاههای دولتی برای واگذاری

ابلاغ آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری؛

نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌های دولتی برای واگذاری مشخص شد

بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44، موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های 1 و 2 قانون اصل 44 را براساس اندازه بنگاه فناوری، وضعیت مالی ، روابط صنعتی ،‌میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین نامه طبقه بندی نمایند

 

با ابلاغ آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری، نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌های دولتی برای واگذاری مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کار گروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، آیین نامه‌اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری را به تصویب رساندند.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸

آیین نامه اجرایى پرداخت وام قرض‌الحسنه دانشجویى ابلاغ شد

براساس این آیین نامه، تسهیلات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و وزارت آموزش و پرورش از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد و اعتبار موضوع این آیین‌نامه صددرصد (100%) تخصیص خواهد یافت"

 

نحوه اعطای تسهیلات جدید به دانشجویان مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات دانشجویی، موضوع بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دولت تصویب شده است برای اجرا ابلاغ شده است .
براین اساس دولت اعتبار موضوع جزء (10) ردیف « 550000» جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به عنوان وجوه اداره شده را در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داد تا از طریق صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های یادشده، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان استفاده شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱:٤٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸

تجارت جهانی به کجا می‌رود؟

در تازه‌ترین گزارش WTO بررسی شد

تجارت جهانی به کجا می‌رود؟

ابرقدرت‌های صادرات کالا و خدمات در سال 2008میلادی.
 

WTO بررسی کرد
تجارت جهانی به کجا می‌رود؟
پاسکال‌لامی و کارشناسان WTO در کوآلالامپور
گروه بازرگانی – سازمان تجارت جهانی، گزارش تفصیلی واردات و صادرات جهان در سال 2008 را منتشر کرد. در این گزارش جزئیات تجارت جهانی کالا و خدمات براساس مبادلات دوجانبه و چندجانبه مناطق و کشورهای مختلف بررسی و تحلیل شده است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸