سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جزئیات دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.

 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 به استناد اجازه حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، خدمات کمک های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:

الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 8.5 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.

ب: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود.

ج: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود.

در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود.

کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.

د- پرداخت سایر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (به استثناء موارد فوق) برای هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با یک دوازدهم میانگین کمکهای رفاهی سال 1387 قابل پرداخت است.

 

   + مهدی زاده - ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸

شرایط جدید نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کار کارمندان

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل اجرایی پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

الف: اضافه کار

ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.

مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176.

ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

ماده 3- حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (2) این دستور العمل مستثنی می باشند.

تبصره - کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد و لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستور العمل بلامانع خواهد بود.

ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف

ماده 4- به کارمندان دستگاه های اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد.

- حق التحقیق

مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .

- حق التدریس برای آموزش های خارج از نظام آموزشی رسمی کشور

مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .

- حق الترجمه

مبلغ حق الترحمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5 .

مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر3 .

- حق التالیف

مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4 .

مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3 .

ماده 5- صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تحقیق، ترجمه، تالیف و ضرورت انجام موضوع، به تایید مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه خواهد رسید.

تبصره1- نحوه محاسبه حق التدریس مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد وزارت مذکور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، جز وظایف جاری کارمندان باشد و در وقت اداری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.

ماده6- چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس بکار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغال که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است و با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد.

این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می شود.

ماده 7- به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور، آیین نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 8- مبلغ اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندانی که در اجرای تبصره (1) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تقلیل ساعات کار خود اقدام نموده اند، بر اساس ضوابط این دستور العمل و به صورت کامل محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

ماده 9- به استناد ماده (77) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت مبالغ موضوع این دستور العمل به کارمندان تا سقف پیش بینی شده و در حد اعتبارات مصوب به عهده وزیر، و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران است.

 

   + مهدی زاده - ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸

دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری

 

(فصل دوم )

 

         نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

تطبیق با جدول حق شغل:

1- چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد.

2- تطبیق کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک برخوردار می شوند:

الف- از گروه (1) تا گروه (5) معادل امتیازات طبقه (1) جدول شماره 1

ب- از گروه (6) تا گروه (20) به ترتیب معادل امتیازات طبقات (2) تا (16) جدول شماره 1

3-تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال1388 در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول شماره (5) در یکی از طبقات جدول حق شغل ( جدول شماره 1) قرار می گیرند.

جدول شماره (5)

طبقات جدول

تحصیلات

طبقه یک

دیپلم و پایین تر

طبقه سه

کاردانی (فوق دیپلم)

طبقه چهار

کارشناسی(لیسانس)

طبقه پنج

کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

طبقه شش

دکتری

تبصره- مشمولین طبقه (1) و (3) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر (5) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر (4) سال تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقا می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

4- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:

الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت/25703  ه مورخ 23/5/1381 ،  2552 / ت 29933 ه مورخ 26/1/1383 ، 2774/ ت30397 ه مورخ 29/1/1383 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.

ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط ( ردیف 1- مربی ، ردیف 2- استادیار، ردیف 3- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.

ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

ه: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

5- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفهای) به شرح جدول شماره 6 و بر اساس جدول شماره 2 و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.

جدول شماره 6

عناوین مدیریت و سرپرستی

معاون اداره و همتراز

رئیس اداره و همتراز

معاون مدیر کل و همتراز

مدیر کل و همتراز

معاون موسسه و همتراز

ردیف مربوط

5

4

3

2

1

تبصره: موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی که قبلا تایید لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.

6- به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان (مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی ملاک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های جدول شماره 3 بر اساس جدول شماره 7 معین می شود.

جدول شماره 7

مقطع تحصیلی

ردیف جدول شماره 3

دیپلم

1

فوق دیپلم

2

لیسانس

3

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای

4

دکترای تخصصی ph.D

5

 تبصره: به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد و در مشاغل مدیریتی دو درصد به ترتیب حداکثر 10 درصد و 20 درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده (66) قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از 20 درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید.

افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای (2) و (6) این دستورالعمل بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های مذکور گردند، به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجددا در سال جاری حائز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی -پژوهشی نخواهد بود.

تبصره 3: حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند (30) سال است. حق شاغل کارمندان نباید از 75 درصد حق شغل وی تجاوز نماید.

7- امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره 8 تعیین می شود.

جدول شماره 8

مدرک تحصیلی

امتیاز تحصیلات

امتیاز دوره های آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و تواناییها

امتیاز سنوات خدمت در هر سال

امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

پایین تر از دیپلم

1100

به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب،نیم امتیاز(حداکثر 500امتیاز)

200

10

  8

8- حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:

(مرحله اول)

الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود.

ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند ) به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود

(مرحله دوم)

الف: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال ) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند " ب" و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و ... ) به آن افزوده می شود.

 

 

ب: در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند " الف" مرحله دوم ( 600× ( حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت ) به علاوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری در سال 1387 ) آنان کمتر از 15 درصد افزایش داشته باشد به استثناء جز "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تا 15 درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.

 

 

ج: در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور، بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 ) کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند " ب" افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند ششصد هزار ریال خواهد بود.

 

 

9: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز " ب" بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه توجیهات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا توسعه مدیریت خواهد بود.
دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشنهاد لازم به همراه ذکر دلایل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده موضوع جزء " ب" بند (11) قانون بودجه سال 1388 برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.

 

 

10- تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای 5 ، 6 و 10 ماده (68) و فوق العاده بهره وری غیر مستمر موضوع ماده (69) با رعایت مفاد قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد لازم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

 

 

11: تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه تطبیق هر یک از مشاغل عمومی و اختصاصی هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (8) فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خواهد بود.

 

 

12- آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکورو از محل اعتبارات مشابه سال 1387 به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به میزان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد.
د
ر صورتی که در سال 1388 میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال1387 کسر می شود. حداکثر تا 20 درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف 50 درصد مذکور دربند یاد شده استفاده نمایند.

 

 

اضافه کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد تجاوز نماید.


13: به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

الف: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

ب: بالاترین مسئول پرسنلی دستگاه

ج: بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه

د: بالاترین مسئول تشکیلات و بودجه دستگاه

ه- نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری

ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.


کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم 1/1/1388 ) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

مصوبه نحوه تطبیق حقوق کارمندان با آیین نامه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

 آئین نامه  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق حقوق کارمندان با آئین نامه مذکور وهمچنین دستورالعمل بند(٩) ماده (۶٨) قانون وکمک های رفاهی مستقیم وغیرمستقیم طی بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/ 88 از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.

- کمک هزینه عائله مندی در سال ١٣٨٨ بملغ ۴٨۶٠٠٠ریال می باشد

- کمک هزینه اولاد در سال ١٣٨٨ بملغ ١٢۶٠٠٠ ریال وحداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می باشد

کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 8.5 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.


- کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود.

-  کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود.

بااجرائی شدن فصل دهم حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ١٣٨٨ که از کمک هزینه عائله مندی واولاد استفاده می کنند ١٠٠٠٠٠٠ریال ودر مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی واولاد برخوردار نمی شوند ۶٠٠٠٠٠ریال می باشد

،ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس نظام هماهنگ پرداخت در سال گذشته 490 بود که با اجرای فصل حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن این ضریب برای سال جاری به 600 افزایش یافته است.

 

جزئیات مصوبه بزودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

   + مهدی زاده - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸

ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی برای سال 1388 اعلام شد

 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی را برای سال 1388، هشت هزار و 546 ریال اعلام کرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، افزایش حقوق اعضای هیات علمی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری به تصویب رسیده است.
با تصویب شورای حقوق ودستمزد، به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی ، ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی برای سال جاری، هشت هزار و 546 ریال تعیین شد.
منبع: سایت وزارت علوم تحقیقات وفناوری

   + مهدی زاده - ٦:٠٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

دولت نحوه رفع کسرى بودجه ایجاد شده را مشخص کرد

 اجراى تکلیف مشخص شده توسط مجلس در قانون بودجه88؛

دولت نحوه رفع کسرى بودجه ایجاد شده را مشخص کرد

* نماینده ویژه رییس جمهور بر اساس تکلیف مقرر شده توسط مجلس در بند 60 قانون بودجه 88 کل کشور نحوه جبران کسری بودجه 85 هزار میلیارد ریالی را مشخص کرد *20هزار و 300میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای و 64هزار و 700میلیارد ریال نیز از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‌کسر خواهد شد

دولت نحوه تامین کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 که در اثر تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه ایجاد شده است، را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 88 از سوی مجلس، تراز کلی بودجه با 8500میلیارد تومان کسری مواجه شد و در اقدامی بی‌سابقه مجلس قانون بودجه امسال را با 8500 میلیارد تومان کسری تحویل دولت داد و صرفا در بند (60) مـاده واحده از دولت خواست ضمن اجرای بودجه، این کسری را رفع کند. بر اساس بند 60 ماده واحده قانون بودجه 88 دولت مکلف است تا مبلغ 85 هزار میلیارد ریال (8500میلیارد تومان) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ملی و استانی دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون را با رعایت اینکه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون نباید کاهش یابد و این اعتبارات با درصد یکسان کسر شود از محل تخصیص ضمن اجرا بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸

افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری

عزیزی تاریخ اعمال افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری را از اول فروردین ماه سال 88 اعلام کرد و گفت: افزایش حقوق این کارکنان در حقوق اردیبهشت ماه اعمال می شود.

 

معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور از افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر ابراهیم عزیزی در مصاحبه با خبرنگار شبکه خبر ،تاریخ اعمال افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری را از اول فروردین ماه سال 88 اعلام کرد و گفت: افزایش حقوق این کارکنان در حقوق اردیبهشت ماه اعمال می شود. وی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان تامین شده است،افزود: بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این افزایش حقوق مورد نیاز بود که به طور کامل تامین شده است. معاون رییس جمهور در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی همچنین از افزایش 44 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: با محاسبات انجام شده حداقل حقوق این بازنشستگان 420 هزار تومان خواهد بود. عزیزی گفت : همه بازنشستگان کشوری و لشکری هم به طور میانگین 10 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
معاون رئیس جمهور درباره آن دسته از کارکنانی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند،افزود : این کارکنان نیز که قضات، استادان دانشگاه و مشاغل مشابه آن را در بر می گیرد 15 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

 

   + مهدی زاده - ٥:٥٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸

اجرای نظام جدید پرداخت دستمزد کارکنان دولت حداکثر تا خرداد

معاون وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
اجرای نظام جدید پرداخت دستمزد کارکنان دولت حداکثر تا خرداد

خبرگزاری فارس: معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آیین نامه‌های اجرایی فصل حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان هفته جاری ابلاغ شده و به نظر می‌رسد با احتساب معوقه فروردین و اردیبهشت، در خردادماه اجرایی شود.


علینقی برزگری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: آقای عزیری معاون توسعه سرمایه‌های انسانی رئیس جمهوری اخیرا " در جمع معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها اعلام کردند آیین نامه‌های فصل حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان هفته جاری ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با اعلام ضرایب جدید حقوق، احکام کارگزینی کارمندان صادر خواهد شد.
برزگری در پاسخ به این پرسش که آیا کارکنان دولت اردیبهشت ماه دستمزد خود را بر اساس قانون جدید دریافت می‌کنند، گفت: تلاش ما اجرای قانون از اردیبهشت ماه است، اما صدور احکام کارگزینی و محاسبه دستمزدها بر اساس ضرایب جدید برای کارکنان دولت در سراسر کشور زمان بر است.
وی بر این اساس پیش‌بینی کرد در خرداد ماه کارکنان دولت با احتساب مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه، دستمزدشان را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کنند.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است؛ با قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو نظام هماهنگ پرداخت از امسال مبنای محاسبه دستمزد کارکنان دولت تغییر می‌کند.

   + مهدی زاده - ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

دستورالعمل 49 ماده‌ای دولت برای رونق ساخت‌وساز

متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز در کشور منتشر شد.

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 20/8/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسـکن و شهرسازی و کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (24) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ و با رعایت بند (هـ) تصویب‌نامه یادشده آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را  تصویب نمودند.

جهت رویت مصوبه روی ادامه مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸

درآمد سرانه ایرانی‌ها در دولت نهم به 4میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت

بر اساس تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول
درآمد سرانه ایرانی‌ها در دولت نهم به 4میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت

خبرگزاری فارس: صندوق بین‌المللی پول از افزایش حدود دو میلیون و 500 هزار تومانی درآمد سرانه ایرانیها طی سالهای 84 تا 87 خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، درآمد سرانه ایرانیها به قیمت جاری که در ابتدای سال 2005 (84) بیش از دو میلیون و 83 هزار تومان در سال بوده است، در پایان سال 2008 میلادی (87) به بیش از 4 میلیون و 484 هزار تومان در سال افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، درآمد سرانه ایرانیها به قیمت جاری در پایان سال 2005 به دو میلیون و 478 هزار تومان در سال، پایان سال 2006 به دو میلیون و 900 هزار تومان و در پایان سال 2007 میلادی به سه میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است.
افزایش 2.5 میلیون تومانی درآمد سرانه ایرانیها طی چهار سال دولت نهم در حالی اتفاق افتاد که طی چهار سال دوم دولت اصلاحات یعنی سالهای 80 تا 83 این رقم با افزایش یک میلیون تومانی از یک میلیون در سال 80 به دو میلیون در سال 83 رسید.
به گزارش فارس، درآمد سرانه با تقسیم درآمد ناخالص ملی بر جمعیت کشور محاسبه می شود و نکته قابل توجه اینکه جمعیت ایران هر سال رو به افزایش بوده است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه ایرانیها بر اساس شاخص برابری قدرت خرید نیز از 7071 دلار در سال 2001 میلادی به 8767 دلار در سال 2004 میلادی افزایش یافت که رشد 1700 دلاری طی چهار سال دوم دولت اصلاحات را نشان می دهد.
این در حالی است که درآمد سرانه ایرانیها بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2008 میلادی به 11 هزار و 250 دلار رسید که نشان دهنده 2500 دلار افزایش طی چهار سال دولت نهم است.

   + مهدی زاده - ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸

تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان تصویب شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد:
تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان تصویب شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب دانشگاه ویژه فرهنگیان در جلسه شب گذشته شورا خبر داد و گفت: کار تلفیق نهایی نقشه جامع علمی کشور ظرف مدت دو ماه انجام می‌شود و نقشه جامع علمی کشور بعد از مدت مقرر به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ابلاغ خواهد بود.

 

به گزارش سرویس دانشگاه برنا، مخبر گفت : در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، اعضای شورا ضمن بزرگداشت روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان را تصویب کردند.
وی تصریح کرد : یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت موضوع تاسیس دانشگاه ویژه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه این دانشگاه با ضوابط خاص، امکانات ویژه و پشتیبانی‌ها و حمایت‌های ملی تاسیس خواهد شد، افزود: این دانشگاه دارای هیات امنایی مرکب از ده نفر از صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت و مسائل آموزش و پرورش به عنوان اعضای حقیقی و پنج نفر دیگر مرکب از رییس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای حقوقی خواهد بود که رییس جمهور ریاست هیات امنا را بر عهده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه موضوع نقشه جامع علمی کشور یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، با اشاره به اینکه تا کنون کار کارشناسی فراوانی در ارتباط با تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور صورت گرفته و گزارش‌های مختلف و اظهار نظرهای گوناگون مسئولان و صاحب نظران هم در این خصوص ارائه شده است، گفت: به دلیل ارائه پیشنهادات گوناگون در خصوص تکمیل نقشه جامع علمی کشور مقرر شد کمیته‌ای ویژه با مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حضور 5 نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای ذیربط که در خصوص تدوین نقشه جامع علمی کشور مسئولیت دارند تشکیل شود تا با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ کار تلفیق نهایی نقشه جامع علمی کشور ظرف مدت دو ماه انجام گیرد.
 مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقشه جامع علمی کشور بعد از مدت مقرر به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ابلاغ خواهد بود.

   + مهدی زاده - ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸

عرضه سهام بانک تجارت در بورس تا پایان اردیبهشت ماه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:
عرضه سهام بانک تجارت در بورس تا پایان اردیبهشت ماه

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نام بانک تجارت تا پایان هفته جاری در تابلوی اصلی بورس درج خواهد شد، از عرضه سهام این بانک تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه امروز هیئت پذیرش بورس، اظهار داشت: موضوع اصلی که در این جلسه مطرح شد ورود بانک تجارت به بورس بود.
وی افزود: خوشبختانه در زمینه آماده‌سازی این شرکت اقدامات بسیار زیادی انجام شده است.
صالح آبادی با بیان اینکه امیدنامه بانک تجارت به صورت کامل تهیه شده بود، گفت: صورت‌های مختلف که باید توسط بانک برای ورود به بورس ارائه می‌شد آماده شده بود و توسط مدیران این مجموعه در جلسه مذکور مطرح شد.
وی در همین راستا ادامه داد: مسئولان بانک تجارت برای ورود به بورس بودجه سال 88 این شرکت را آماده کرده‌اند.
صالح‌آبادی ضمن تأکید بر اینکه مدارک ارائه شده از سوی بانک تجارت کامل بوده، تصریح کرد: امیدنامه ارائه شده از سوی مسئولان این بانک تجارت باید اصلاحات جزئی داشته باشد.
وی با بیان اینکه سهام بانک تجارت اماده درج و ورود به بازار بورس است، از پیش‌بینی سود سالانه 26 تومانی برای هر واحد سهم این بانک خبر داد.
صالح‌آبادی ضمن ابراز امیدواری از درج نام بانک تجارت در تابلوی بورس تا پایان هفته جاری، ادامه داد: امید می‌رود تا پایان اردیبهشت سهام این شرکت در بورس عرضه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که حسابرسی سال 87 بانک تجارت انجام شده است یا خیر، گفت : طبق قانون تجارت شرکت ها ظرف 4 ماه باید مجمع خودشان را برگزار کنند؛ حسابرسی صورت های مالی سال 87 شرکت باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود.
وی با بیان اینکه مجمع شرکت باید تا تیر ماه برگزار شود، ادامه داد: این مورد فقط به بانک خاصی مربوط نمی‌شود و حسابرسی تمام شرکت‌ها معمولا تا تیر ماه طول می کشد.
صالح آبادی تسریح کرد تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی مانعی برای پذیرش و عرضه سهام در بورس نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط بازار برای واگذاری بانک تجارت، اظهار داشت : این بستگی به عرضه و تقاضا و قیمتی که در بازار بورس کشف می شود دارد که طبعا در روز عرضه مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط بازار مطلوب است و شاخص ها در حال رشد هستند و همه معاملات افزایش پیدا کرده است .
صالح آبادی شرایط عمومی بازار برای عرضه سهام بانک تجارت را مناسب و مساعد ارزیابی کرد و گفت : مشکلی برای عرضه این سهام در بازار بورس وجود ندارد .
وی در خصوص عرضه سهام بیمه ها بیان کرد : بیمه ها در حال طی کردن مراحل پذیرش و تکمیل مدراک هستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هم‌اکنون بیمه ها در حال ارائه اطلاعات و مدارک حسابرسی خود هستند که به موقع در هیئت پذیرش و مطرح خواهد شد.
صالح آبادی اضافه کرد : اطلاعات مذکور به شرکت بورس ارائه می‌شود و این شرکت طبق دستور العملی که وجود دارد هرموقع که مدارک تکمیل شد آنها را به هیئت پذیرش ارائه می دهد .
وی در همین راستا افزود: موارد فوق در هیات پذیرش مطرح می‌شود و نهایتا " به تصویب می‌رسد.به گفته وی تا کنون مدارک بیمه‌ها در هیات پذیرش مطرح نشده است.
صالح آبادی تصریح کرد: هر شرکت بیمه در صورت تصویب در هیات پذیرش به سرعت می‌تواند در بورس عرضه شود.

   + مهدی زاده - ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸

میانگین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 420 هزار تومان افزایش یافت

خبر خوش وزیر رفاه و تأمین اجتماعی:

میانگین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 420 هزار تومان افزایش یافت

* این افزایش میانگین شامل تمامی یک میلیون و سیصد و سی هزار مستمری بگیر این سازمان می شود * در سال گذشته پس از 13 سال وقفه، برای اولین بار بسته خدمات درمانی تدوین و ابلاغ شد و بدین ترتیب تعهدات همه سازمان های بیمه گر یکسان و اعتبار همه دفترچه ها همسان شده است

 

بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با تصویب هیأت محترم وزیران و در راستای سیاست همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری، میانگین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 420 هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با اعلام این خبر افزود: خوشبختانه در سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف یکی دیگر از آرزوهای دیرین نظام اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی و بسط و گسترش چتر حمایت همگانی محقق شد.
عبدالرضا مصری خاطر نشان کرد: در سال گذشته اقدامات بسیار مهمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و حفظ جایگاه و قداست پیشکسوتان در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به انجام رسید که از آن جمله می توان به افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و پرداخت همه مطالبات سالهای قبل این عزیزان اشاره کرد.
علاوه بر آن، با اعمال قانون خدمات مدیریت کشوری و تأمین منابع آن توسط این وزارتخانه، شاهد افزایش مناسب حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برای دومین بار در سال گذشته بودیم که خوشبختانه موج عظیمی از رضایتمندی را در میان بازنشستگان به همراه داشت اما متاسفانه در این قانون هیچ اشاره ای و یا سازوکاری برای افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ نشده بود.
وی افزود: از آنجا که در سالهای گذشته همواره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر از دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری بود به همین دلیل در راستای سیاست مهرورزی دولت نهم، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با مکاتبات مختلف و تشکیل کارگروههای ویژه و صرف ساعت ها زمان، طرح ها و سناریوهای مختلفی را برای رفع این مشکل تهیه و به دولت ارائه نمود که خوشبختانه با موافقت و مساعدت ریاست محترم جمهور در دور دوم سفرهای استانی در مازندران رسیدگی به این خواسته مهم شتاب بیشتری گرفت و با پیگیری های همه جانبه وزارت رفاه و تصویب شب گذشته ، آن در هیأت محترم وزیران این خواسته به حق جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی خوشبختانه رنگ عمل به خود گرفت.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی افزود: این افزایش میانگین شامل تمامی یک میلیون و سیصد و سی هزار مستمری بگیر این سازمان می شود.
اما در خصوص 24 هزار مستمری بگیری که به دلیل کم بودن سابقه یا از کارافتادگی جزءی هم اکنون رقمی ماهیانه نزدیک به 70 هزار تومان دریافت می کنند نیز تمهیداتی اندیشیده شده که حداقل دریافت آنها به 200 هزار تومان افزایش یابد.
مصری در خصوص دیگر اقدامات این وزارتخانه خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته پس از 13 سال وقفه با صرف ماهها کار کارشناسی و با بهره گیری از توان بیش از 180 پزشک متخصص و فوق تخصص، برای اولین بار بسته خدمات درمانی تدوین و ابلاغ شد و بدین ترتیب تعهدات همه سازمانهای بیمه گر یکسان و اعتبار همه دفترچه ها همسان شده است.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، افتتاح بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را از دیگر گام های مهم این وزارتخانه در سال 87 خواند و تصریح کرد: با ثبت بیش از یک میلیارد رکورد در این بانک، برای اولین بار زیر ساختی بر مبنای ایجاد اطلاعات، آمار، بسته بندی ها و برنامه ریزی ها با آگاهی فراهم می شود، همچنین می توانیم همپوشانی های تمامی دستگاه های بیمه ای، حمایتی و امدادی را دسته بندی و خدمات را بر اساس مرزهای این صندوق ها برای آنها تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه بلوغ این پروژه با گستردگی ابعاد آن در حدود 6 سال طول می کشد، در خصوص انواع اطلاعات و خدمات بانک جامع گفت: هدف اصلی طبق برنامه، ارائه اطلاعات آماری و صندوق های بیمه ای در 6 سال سازمان تابعه و همکار وزارتخانه برای ایجاد بستر دیتا در مقایسه با عملکرد مشابه سازمان های تأمین رفاه اجتماعی در سراسر دنیاست.

 

   + مهدی زاده - ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸

در صورت تصویب عنوان تربیت معلم از دانشگاهها حذف می شود

 تاسیس دانشگاه فرهنگیان در دستور کار

همزمان با اعلام خبر پیشنهاد وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حذف عنوان تربیت معلم از دانشگاههای با این عنوان ، تعدادی از روسای این دانشگاه نیز از حذف این عنوان استقبال کردند . 
محمد مهدی زاهدی از اعلام مشکلات دانشگاههای تربیت معلم طی نامه ای تحلیلی به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده است .
زاهدی در گفت و گو با مهر در این باره گفت: دو پیشنهاد مشخص درباره دانشگاههای تربیت معلم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد که یا این دانشگاهها عنوان تربیت معلم را داشته باشند یا نداشته باشند.  وی افزود: اگر قرار است عنوان تربیت معلم بر روی دانشگاههای تربیت معلم وجود داشته باشد نباید عنوانی صوری و ظاهری باشد بلکه می طلبد که دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ویژه ای برای این دانشگاهها داشته باشد این درحالی است که در حال حاضر حتی هیچ تضمینی برای استخدام دانش آموختگان دانشگاههای تربیت معلم در آموزش و پرورش وجود ندارد.  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته شده که اگر لازم نیست عنوان تربیت معلم بر روی این دانشگاهها وجود داشته باشد، بنابراین اجازه تغییر نام این دانشگاهها را صادر کنند. همچنین برای تربیت کادر مورد نیاز آموزش و پرورش نیز دانشگاه دیگری تاسیس شود.  زاهدی از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاسیس دانشگاهی مخصوص تربیت نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش در مقاطع مختلف خبر داد و گفت: آموزش و پرورش در هیئت امنای این دانشگاه حضور جدی خواهد داشت و این دانشگاه می تواند شعبه های مختلفی در سراسر کشور داشته باشد.  وزیر علوم از تهیه اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مخصوص تربیت نیرو برای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این اساسنامه به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.
  تنها یک نام از دانشگاه تربیت معلم باقی مانده است 
 در همین زمینه  رئیس دانشگاه تربیت معلم با بیان اینکه از این دانشگاه تنها یک نام باقی مانده است گفت: کارکردهای دانشگاه تربیت معلم به معنای تربیت معلم دیگر قابل پیگیری نیست.   عبدالجواد طاهری زاده گفت: از تربیت معلم تنها یک نام بر روی دانشگاه تربیت معلم باقی مانده است که منشا تمامی مشکلات برای دانشجویان و مسئولین دانشگاه است.   وی افزود: دانشگاه تربیت معلم باید در جهت دانشگاههای جامع گام بردارد که البته ما از گذشته در این جهت گام برداشته ایم زیرا در سه مقطع دانشجو داریم و تنها تعداد اندکی رشته های دبیری داریم. در واقع تمامی کارهای یک دانشگاه جامع توسط تربیت معلم صورت می گیرد.  رئیس دانشگاه تربیت معلم ادامه داد: سایر دستگاهها احساس می کنند که وظیفه دانشگاه تربیت معلم تنها "تربیت معلم" است و هیچ فعالیت پژوهشی در این دانشگاه صورت نمی گیرد.  وی با بیان اینکه هنوز خبری در رابطه با تغییر نام دانشگاه تربیت معلم دریافت نکرده ایم به مهر گفت: قرار است در رابطه با این موضوع در جلسات آتی شورای انقلاب فرهنگی بحث و تصمیم گیری شود.  طاهری زاده با بیان اینکه مسئولان دانشگاه تربیت معلم دیدگاههای خود را مطرح کرده اند،  گفت: پیشنهاد تاسیس دانشگاه فرهنگیان نیز داده شده است تا آموزش و پرورش خود برای خودش نیرو تربیت کند زیرا کارکردهای دانشگاه تربیت معلم به این معنا دیگر قابل ادامه دادن نیست.وی اظهار داشت: تمامی دستگاهها بر این گمان هستند که دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تنها درسهای دبیری خوانده و واحدها و پروژه ای متناسب با یک فعالیت پژوهشی را تجربه نکرده اند. متاسفانه این برداشتی است که در سطح جامعه از دانشجویان تربیت معلم می شود.
  عنوان تربیت معلم سنخیتی با فعالیت این دانشگاه ندارد 
 همچنین  رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان حذف عنوان تربیت معلم از نام این دانشگاه را هدف اصلی مسئولان و دانشجویان این دانشگاه خواند و گفت: نام این دانشگاه به هیچ وجه متناسب با فعالیتهای آن ندارد.   محمد امینی فرد گفت: چند سال است که با اعتراض اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به دنبال تغییر نام دانشگاه هستیم.  وی ادامه داد: در پی گفته وزیر در رابطه با تشکیل دانشگاه فرهنگیان ما خود به دنبال این هستیم که عبارت تربیت معلم از نام دانشگاه حذف شود چرا که این نام دیگر سنخیتی با فعالیت دانشگاه ندارد.   رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان با بیان اینکه نام این دانشگاه در گذشته هم تغییر کرده است گفت: قبلا در سال 80 یک بار نام دانشگاه از تربیت معلم تبریز به تربیت معلم آذربایجان تغییر کرده است.  وی افزود: در صورت موافقت با تغییر نام دانشگاه و حذف عبارت تربیت معلم گزینه هایی مانند دانشگاه آذربایجان، شهید مدنی، شهید غفاری و یا هر نام دیگری که مناسب تشخیص داده شود برای نامگذاری دانشگاه داریم.
 رشته 95 درصد دانشجویان تربیت معلم سبزوار ارتباطی با عنوان دانشگاه ندارد 
 رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار نیز  با بیان اینکه تنها پنج درصد دانشجویان این دانشگاه دانشجوی رشته های دبیری هستند حذف عنوان تربیت معلم از نام این دانشگاه را خواسته اصلی دانشجویان، اساتید و مسئولان خواند.  
 عباس محمدیان با بیان اینکه چندین سال است که پیگیر تغییر نام دانشگاه هستیم گفت: سال گذشته همراه با دو دانشگاه دیگر تربیت معلم به صورت هماهنگ نامه ای به وزیر برای تغییر نام دانشگاه نوشتیم که وزارت هم موافقت کرد.  وی در رابطه با دلایل دانشگاه برای حذف عنوان تربیت معلم اظهار داشت: رشته های دانشگاه دیگر دبیری نیستند. تا حدود سال 76 اکثر رشته های دانشگاه دبیری بودند اما این امر به تدریج حذف شد و ماهیت اینکه دانشگاه که تربیت دبیری برای آموزش و پرورش بود از بین رفت.  رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار ادامه داد: در حال حاضر 90 کد رشته در دانشگاه داریم اما در مجموع کمتر از پنج درصد دانشجویان در رشته های دبیری مشغول به تحصیل هستند.  وی افزود: ما تمام رشته هایی که دانشگاههای دیگر می توانند داشته باشند در حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه و فنی در دانشگاه تربیت معلم سبزوار داریم و ماهیت دانشگاه دیگر اقتضا نمی کند که کلمه دبیری را نیز به همراه داشته باشیم.  محمدیان با بیان اینکه متاسفانه تصور بیرونی مردم از دانشگاه تربیت معلم نادرست است گفت: مردمی که دانشگاه را نمی شناسند گمان می کنند سطح علمی این دانشگاه از دانشگاههای دیگر پایین تر است در حالیکه نه تنها تفاوتی ندارد بلکه حتی در بعضی از رشته ها بهتر هستیم.  وی ادامه داد: حتی بعضی از افراد دانشگاه تربیت معلم را با آموزشکده تربیت معلم که زیر نظر آموزش و پرورش است و مدرکش کاردانی است اشتباه می گیرند.  وی اظهار داشت: بیشتر دانشجویانی که در انتخاب رشته دانشگاه تربیت معلم را انتخاب می کنند گمان می کنند که بعد از پایان تحصیل جذب آموزش و پرورش می شوند و وقتی که می آیند و                 می بینند این گونه نیست سرخورده می شوند. 

منبع: روزنامه آفرینش

   + مهدی زاده - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸

نحوه پرداخت اضافه کار به کارکنان دولت تغییر می‌کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تغییر نحوه پرداخت اضافه کاری به کارکنان دولت خبرداد.

محمدحسین فرهنگی، روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مزایای اضافه کار کارکنان دولت تنها در قبال اضافه کار واقعی و حضور آنان در محل کار پرداخت می‌شود.

وی، اجرای این مصوبه را در راستای اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت با لحاظ افزایش حقوق پایه آنان عنوان کرد و افزود: این مصوبه از اردیبهشت ماه جاری به اجرا در می‌آید.

نماینده تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس هشتم اظهارداشت : بر اساس بند دیگر این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال جاری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به صورت هماهنگ با صندوق بازنشستگی پرداخت کند.

   + مهدی زاده - ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸